Schemat II

Na schemat II przeznaczono 13, 175 mln euro. Projekty składane były przez Lokalne Grupy Działania (LGD) do maksymalnej wysokości 750.000 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony był w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. (Dz.U.nr 9 poz.51). Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do schematu II opublikowane zostało w dniu 31 marca 2006 r., nabór wniosków rozpoczął się dnia 21 kwietnia 2006 r. W związku z petycjami przesyłanymi i zgłaszanymi przez wnioskodawców o przesunięcie zakończenia naboru trwał on do 19 czerwca 2006 r.

Zasady oraz kryteria dostępu i oceny projektów zawarte były w rozporządzeniu MRiRW w sprawie „Uzupełnienie SPO”, które ukazało się 25 kwietnia 2006 r.

Do 19 czerwca 2006 r. łącznie wpłynęło do FAPA 187 wniosków na kwotę dofinansowania 124,94 mln PLN. FAPA weryfikowała wnioski według kryteriów dostępu i pozytywnie zweryfikowane zostały 162 wnioski. Następnie przyznawane były punkty według kryteriów oceny przez ekspertów zewnętrznych. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęta została w dniu 10 listopada 2006 r. uchwała z listą 162 projektów do realizacji. Zgodnie z komunikatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. opublikowany został wzór umowy o dofinansowanie w ramach PPL+ Schemat II w dniu 12 stycznia 2007 r. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa rozpoczęła podpisywanie umów z pierwszymi 80 beneficjentami z listy rankingowej. Dostępne środki pozwoliły na dofinansowanie 80 projektów. Zgodnie z Uchwałą (nr 27/2006 z dn. 18 września 2006 r.) Komitetu Monitorującego, w ramach dodatkowych oszczędności powstałych w ramach Priorytetu II SPO były dofinansowywane kolejne projekty z listy rankingowej.