Zespół Funduszy Strukturalnych

Zespół Funduszy Strukturalnych (ZFS) był sekcją o najdłuższym stażu w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Choć formalnie został on utworzony pod obecną nazwą w 2004 r., to ta jednostka wdrożeniowa powstała znacznie wcześniej, bo 1992 roku na bazie Sekcji Projektów (1992-2002), Sekcji Projektów Regionalnych i Regionalnych Ośrodków FAPA (1992-2002) oraz Zespołu Programów Pomocowych (2002-2008). Powyższe sekcje realizowały funkcję wdrożeniowo-doradczą – jedno z najważniejszych zadań Fundacji, obok działalności analityczno-informacyjnej.

Zespół Funduszy Strukturalnych powstał po przystąpieniu Polski do UE, w związku z reorientacją zadań Fundacji w kierunku realizacji działań wdrożeniowych w sektorze rolnym. W latach 2004-2009 ZFS wdrażał na rzecz  rolnictwa i rozwoju wsi projekty szkoleniowe w ramach działania 1.3 Szkolenia oraz projekty doradcze w ramach działania 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”. Zadania ZFS obejmowały opracowywanie procedur wdrożeniowych, weryfikację wniosków o dofinansowanie projektów, w tym również ich ocenę merytoryczną. ZFS prowadził monitoring oraz nadzór nad realizacją projektów, w tym oceniał i zatwierdzał sprawozdania z ich realizacji. Prowadził również akcje informacyjne dla potencjalnych beneficjentów na temat szczegółowych zasad i zakresu wdrożonych działań. Szkolenia w ramach działania (1.3) SPO miały na celu podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych w działalność rolniczą lub leśną. Zajęcia prowadziły instytucje lub podmioty szkoleniowe. Łącznie w ramach dwóch edycji zawarto 183 umowy na kwotę 78,6 mln zł, przeprowadzono ponad 15 tys. szkoleń, podczas których przeszkolono ponad 414 000 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Wdrażanie działania zakończono w 2008 roku. Równolegle zespół realizował działanie 1.4 SPO „Wsparcie Doradztwa Rolniczego”, w ramach którego wdrożono 33 projekty na łączną kwotę 161,8 mln zł. Wykonawcy zrealizowali ponad 1 200 000 usług z zakresu poszczególnych rodzajów pomocy doradczej, z której skorzystało ponad 1 600 000 osób na terenie 16 województw. Oprócz zadań wdrożeniowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, ZFS wspierał merytorycznie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie opracowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Od 2009 roku FAPA pełniła funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powierzył Fundacji wykonywanie zadań instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działania 111 na podstawie umowy zawartej w dniu 31 października 2008 r., zaś zadania agencji płatniczej (tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) w zakresie tego działania zostały delegowane Fundacji umową zawartą w dniu 29 stycznia 2009 r. Po spełnieniu kryteriów akredytacyjnych Zespół Funduszy Strukturalnych rozpoczął wdrażanie tego działania we wrześniu 2009 roku. Zadania wdrożeniowe powierzone i delegowane Fundacji obejmowały pełen zakres obsługi projektów – począwszy od ogłaszania konkursów, poprzez przyjmowanie, weryfikację i ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie pomocy, przygotowanie i zawieranie umów i aneksów z beneficjentami, monitorowanie i nadzór nad realizacją projektów, kontrole w miejscu realizacji szkoleń lub w siedzibie beneficjenta, kontrole procedur udzielania zamówień publicznych, ocenę i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięć, przyjmowanie i weryfikację pod względem rzeczowym i finansowym wniosków o płatność – do zatwierdzania płatności i przekazywania zleceń płatności do ARiMR. Fundacja prowadziła także działania związane z wykrywaniem i wyjaśnianiem nieprawidłowości, sprawozdawczość, audyt wewnętrzny oraz archiwizacje.

Powyższe działanie miało na celu doskonalenie zawodowe rolników i posiadaczy lasów, prowadzące do restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, zwiększenia konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej lub leśnej oraz do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Beneficjentami działania były instytucje lub prywatne i publiczne podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzące działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. Fundacja zakończyła wdrażanie ww. działania. W ramach ośmiu edycji konkursów złożono 500 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 473,1 mln zł, zawarto i zrealizowano 123 umowy o przyznanie pomocy na kwotę 126,8 mln zł. Do końca listopada 2015 r., zgodnie z ustalonymi warunkami realizacji PROW 2007-2013, Fundacja wystawiła wszystkie zlecenia płatności dla beneficjentów (341 zleceń) na kwotę 120,0 mln zł, stanowiącą 99,70% limitu środków dla działania. We wszystkich zrealizowanych umowach założony cel został osiągnięty, przeszkolono ponad 330 000 osób, co stanowi ponad 110% zakładanego wskaźnika.

Sekcje wdrożeniowe wniosły duży wkład zarówno w cały proces przekształceń, jak również w realizację zadań wynikających z funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej.