KSOW

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na mocy umowy zawartej 6 października 2011 roku w Warszawie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonuje zadania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW. Celem KSOW jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”
 
Celem Fundacji jest stworzenie szerokiej platformy współpracy pomiędzy partnerami oraz wspieranie dobrego partnerstwa i wspólnego działania między instytucjami i organizacjami, które pracują na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast.
 
Fundacja zaprasza podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich do współpracy i zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW.
 
Więcej informacji o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://www.ksow.pl