PO RYBY 2007-2013


Unia Europejska
Europejski Fundusz Rybacki

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. PO Ryby jest narzędziem Unii Europejskiej skierowanym do sektora rybactwa w ramach, którego wdrażanych jest 5 osi priorytetowych:
Każda z osi ma inne cele natomiast cechą wspólną jest koncentrowanie się wokół wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego oraz obszarów zależnych od rybactwa z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Działania skupiają się głównie na rozwoju i modernizacji sektora rybackiego, zapewnieniu jego rentowności i konkurencyjności, polepszaniu infrastruktury rybackiej, podnoszeniu wartości produktów rybackich i ich promocję, a co za tym idzie poprawie jakości życia społeczności terenów rybackich. Wszystkie realizowane działania mają prowadzić do uatrakcyjnienia obszarów objętych programem nie tylko jako miejsca zamieszkania ale także miejsca uprawiania wszelkiego rodzaju turystyki. 
 
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełni rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi priorytetowej 5 - Pomoc techniczna. Główne cele pomocy technicznej w ramach tego działania opierają się na:
Beneficjentami osi wdrażanej przez Fundację są organy administracji centralnej zaangażowane we wdrażanie PO Ryby 2007-13, samorządy województw oraz organy odpowiedzialne za egzekwowanie zasad Wspólnej Polityki Rybackiej.
 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013. Wszystkie informacje wdrożeniowe będą publikowane również na stronie Fundacji.