Informacje dotyczące udzielania zamówień publicznych
INFORMACJE W ZAKRESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DLA BENEFICJENTÓW I EDYCJI DZIAŁANIA 111 „SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
 
 1. Beneficjent pomocy przyznanej w ramach I Edycji Działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759) do udzielania zamówień publicznych w ramach operacji, w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy, w szczególności z art. 3 tej ustawy [art. 4 ust. 1, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. 2009, Nr 113, poz. 944, z późn. zm.)].

 2. Realizowaną operację, w ramach której została podpisana Umowa o przyznanie pomocy, należy traktować jako całość planując udzielanie zamówień publicznych (rozstrzygając kwestię konieczności stosowania przepisów Ustawy PZP do wydatkowania środków w ramach realizowanej operacji, Beneficjent nie powinien rozdzielać wydatków ze względu na rok, w którym będą one ponoszone, ale powinien traktować operację jako spójną całość).

 3. Jeżeli operacja realizowana będzie przez lidera i partnerów konsorcjum na podstawie umowy o przyznanie pomocy, w której zarówno lider, jak i partnerzy są wymienieni jako jeden wykonawca – wspólnie realizujący operację, zamawiającym w rozumieniu Prawa zamówień publicznych będzie każdy z tych podmiotów. Każdy z zamawiających odrębnie szacuje wartość udzielanych przez siebie zamówień składających się na całość operacji.

 4. Beneficjent jest zobowiązany do wyboru wykładowców przeprowadzających szkolenia w trybie przewidzianym Ustawą PZP, mimo że lista proponowanych wykładowców została oceniona i zaakceptowana przez FAPA podczas weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy.

 5. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia Umowy o przyznanie pomocy (§ 3 ust.7 Umowy o przyznanie pomocy).

 6. Beneficjent w związku z podpisaną Umową o przyznanie pomocy, zgodnie z § 9 Umowy o przyznanie pomocy, zobowiązany jest do informowania Fundacji o udzielanych przez siebie zamówieniach publicznych, jeśli zakupione w wyniku tych postępowań dostawy i usługi, w całości lub w części, są wykorzystywane do realizacji operacji:

  1) w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania, w wyniku którego zawarto umowę w sprawie zamówienia przed dniem zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

  2) w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, w przypadku postępowania, w wyniku którego zawarto umowę w sprawie zamówienia po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

  lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, który obejmuje koszty będące wynikiem przeprowadzonego postępowania.

 7. Na mocy § 9 ust. 2 Umowy o przyznanie pomocy, Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Fundacji kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego (każda ze stron składanych dokumentów musi być opatrzona pieczątką potwierdzającą zgodność z oryginałem oraz podpisem osoby pełniącej funkcję kierownika zamawiającego, ewentualnie osoby posiadającej ważne upoważnienie wystawione przez kierownika zamawiającego; w przypadku jeśli dokumenty są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez kierownika zamawiającego konieczne jest złożenie Fundacji kopii tego upoważnienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

 8. Beneficjent, zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy o przyznanie pomocy, zobowiązany jest do powoływania się na numer umowy w prowadzonej korespondencji dotyczącej przeprowadzonego postępowania w ramach realizowanej operacji.

 9. Beneficjent składa w Fundacji komplet dokumentów z każdego przeprowadzonego postępowania, jeśli zakupione w wyniku tego postępowania dostawy i usługi, w całości lub w części, są wykorzystywane do realizacji operacji.

  Beneficjent składa w Fundacji co najmniej:
  1. Dokument określający skład członków Komisji Przetargowej, jeżeli Komisja została powołana.
  2. Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ogłoszenia w miejscu określonym w Ustawie (jeśli tryb w jakim udzielane jest zamówienie przewiduje zamieszczanie ogłoszenia).
  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (jeśli tryb w jakim udzielane jest zamówienie przewiduje przygotowanie SIWZ) wraz z:
   - pytaniami dotyczącymi treści SIWZ*,
   - wyjaśnieniami zamawiającego dotyczącymi treści SIWZ*,
   - modyfikacjami SIWZ*,
   - informacją z zebrania wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy*,
   - informacją o przedłużeniu terminu składania ofert, (wraz z dowodami nadania tych dokumentów)*.
  4. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz z odpowiednimi załącznikami określonymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp oraz drukami wskazanymi w akcie wykonawczym do ustawy Pzp - Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154), w szczególności:
   - oświadczenia kierownika zamawiającego lub pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
   - zbiorcze zestawienie ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
   - informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
   - lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia*,
   - oferty odrzucone*,
   - streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
   - informacja o wniesionych odwołaniach*,
   - oferty złożone przez wszystkich wykonawców (wybranego i pozostałych).,
   - opinie biegłych (jeśli takie istnieją)*.
  5. Korespondencję prowadzoną przez zamawiającego z wykonawcami w trakcie przeprowadzania procedury zamówienia publicznego.
  6. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego wraz z potwierdzeniem zamieszczenia ogłoszenia w miejscu określonym w Ustawie (jeśli tryb w jakim udzielane jest zamówienie przewiduje zamieszczanie ogłoszenia).
  7. Umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (kopia podpisanej umowy z wybranym wykonawcą).
  8. Inne dokumenty:
   - wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do składania ofert,
   - zaproszenie do negocjacji i protokół z negocjacji (jeżeli zachodzą przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki).

 10. Przekazywane do Fundacji dokumenty powinny być uporządkowane i oznaczone w taki sposób, aby wiadomo było, jakiego zamówienia dotyczą, a także w ramach której umowy zamówienie zostało sfinansowane. 

 11. Fundacja dokona oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.

 12. W przypadku, gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie opinii innego podmiotu, termin dokonania oceny, o którym mowa w pkt. 11 wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania opinii, o czym Fundacja poinformuje Beneficjenta na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 11.

 13. W przypadku, gdy złożona dokumentacja dotycząca udzielanego przez Beneficjenta zamówienia jest niekompletna, Fundacja wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 14. Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie złoży wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania lub w wyniku oceny Fundacja stwierdzi, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), mającym wpływ na wynik tego postępowania, Fundacja pisemnie zawiadomi Beneficjenta o negatywnej ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 15. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o negatywnej ocenie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może złożyć wniosek o ponowną ocenę tego postępowania, wraz z uzasadnieniem. W przypadku powyższego wniosku, Fundacja dokona ponownej oceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień Fundacja wezwie Beneficjenta w formie pisemnej do uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 16. Fundacja pisemnie zawiadomi Beneficjenta o ostatecznej (pozytywnej albo negatywnej) ocenie przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 17. W przypadku złożenia dokumentacji po terminie (tj. później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia  lub później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia umowy o przyznanie pomocy), niezłożenia dokumentacji lub ostatecznej negatywnej oceny przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Fundacja uzna za niekwalifikowalne koszty związane z tą operacją.

 18. Koszty związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są niekwalifikowalne (np. koszt przygotowania ogłoszenia lub SIWZ).* Jeżeli dotyczy
Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacje opracowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.