Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU) został powołany decyzją Zarządu Fundacji FAPA (w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej) w lipcu 1995 r. 

Zasadniczym celem działania Zespołu Monitoringu było prowadzenie ciągłych analiz sytuacji podażowo-popytowej oraz prawnej na głównych międzynarodowych rynkach produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanego rynku Unii Europejskiej, którego integralną częścią jest od 1 maja 2004 r. także polski rynek rolny.

Raporty były opracowywane systematycznie, w zależności od ich rodzaju i zapotrzebowania w cyklach - tygodniowym, kwartalnym i rocznym.

Bieżące analizy handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi (przygotowywane w cyklach kwartalnych jak i ujęciu rocznym) oraz informacje o zmieniających się warunkach dostępu do rynków rolno-spożywczych innych państw, miały na celu identyfikację pojawiających się okresowo tzw. nisz eksportowych. Oprócz analizy najistotniejszych produktów Zespól zajmował się również używkami, zaliczając do tej grupy kawe, herbatę, kakao, przyprawy, tytoń i wyroby tytoniowe, alkohol oraz wody i napoje bezalkoholowe. FAMMU przygotowywało także specjalne publikacje uwzględniające m.in. potrzeby MRiRW w sytuacjach wyjątkowych wydarzeń na rynkach rolnych. Wyniki analiz, raportów i prognoz były w miarę możliwości na bieżąco udostępniane zainteresowanym odbiorcom (w zróżnicowanej formie, w zależności od ich potrzeb). Rozpowszechnianie informacji odbywało się za pomocą wszystkich dostępnych w tym zakresie środków technicznych: przede wszystkim przy użyciu poczty elektronicznej. 

Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych aktywnie uczestniczy także w organizowanych w kraju i za granicą sympozjach, seminariach, szkoleniach i konferencjach oraz targach i wystawach produktów rolno-spożywczych.

FAMMU współpracowało z wieloma organizacjami i instytucjami, zajmującymi się rynkiem rolnym bądź zainteresowanymi tym, co się na owym rynku dzieje. Należały do nich instytucje rządowe, jak MRiRW, Agencja Rynku Rolnego (ARR) czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Narodowy Bank Polski a także ośrodki naukowe. Współpraca polegająca na wymianie informacji obejmowała również rynki hurtowe i giełdy towarowe.

Działalność FAMMU ułatwiała dostęp do obiektywnej informacji rynkowej przede wszystkim średnim i małym firmom, których nie było stać na szeroko zakrojone zbieranie informacji czy własne badania rynku.
 
W ostatnim czasie w obszarze zainteresowań FAMMU znalazły się również najważniejsze tendencje w polskim handlu zagranicznym oraz najnowsze zmiany na rynku Biopaliw, wprowadzanych do produkcji i obrotu na rynku rolnym organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), a także żywności organicznej. Obserwowano i analizowano inne regulacje dotyczące zagranicznych rynków rolnych, zwłaszcza wynikające z trwających negocjacji w ramach Światowej Organizacji handlu (WTO), czy negocjacje handlowe UE z USA i Kanadą oraz z krajami MERCOSUR.
 
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych aktywnie uczestniczył także w organizowanych w kraju i za granicą sympozjach, seminariach, szkoleniach i konferencjach oraz targach i wystawach produktów rolno-spożywczych.
 
Ponadto FAMMU wspierał realizację powierzonych Fundacji zadań Jednostki Centralnej KSOW w postaci przygotowywania wkładów na portal, materiałów informacyjnych, czy udziału w spotkaniach organizowanych przez krajową i europejską sieć. Dzięki temu możliwe było uzyskanie unikalnego efektu synergicznego wynikającego z jednoczesnej realizacji przez Fundację zadań o charakterze analitycznym i sieciującym.
 
Należy również wspomnieć, że w 2015 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została wyróżniona nagrodą Business Premium 2015 przez redakcję "Bloomberga" za udostępnianie bezpłatnych analiz na temat sektora oraz dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących tendencji, wpływu uregulowań prawnych i ekonomicznych, a także zmian na światowych rynkach rolnych.