Leader +
Pilotażowy Program Leader+ (PPL+) wdrażany był jako Działanie 2.7 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Czas trwania działania obejmował lata 2004-2006 (rozliczenie i zamknięcie dokońca 2008 r. zgodnie z zasadą n+2). Instytucją zarządzającą był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi / Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast Instytucją wdrażającą Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 
Wsparcie finansowe ogółem dla PPL+ wyniosło 18,75mln Euro z czego 80% wsparcia pochodzi z UE (15 mln Euro), natomiast 20% z budżetu państwa (3,75 mln Euro). Maksymalna wysokość pomocy obejmowało 100% kosztów kwalifikowanych. Ostatecznymi beneficjentami Pilotażowego programu Leader+ byli mieszkańcy obszarów wiejskich.
 
Wdrażanie PPL+ podzielone zostało na dwa tzw. Schematy:
 
Schemat I wdrażany był od końca 2004 do końca 2006 roku i obejmowało następujące działania:
  1. wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW)
  2. wsparcie procesu tworzenia LGD
  3. promocja obszarów wiejskich oraz
  4. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału procesie rozwoju obszarów wiejskich.
Schemat II wdrażany był od marca 2006 do końca 2008 i obejmował następujące działania:
  1. wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii;
  2. promocja obszarów wiejskich;
  3. mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
  4. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.