Działania PROW

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Informacja opracowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 skierowany jest do sektora-rolno spożywczego.
Budżet Programu wynosi obecnie 17 417 472 995 euro w tym wkład Unii Europejskiej 13 398 928 156 euro.
Środki te mogą być wydatkowane do końca roku 2015.
Program realizowany jest poprzez 23 działania zgrupowane w 4 osiach tematycznych.

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013


Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 LEADER
Pomoc techniczna