Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Najmłodszą sekcja FAPA jest Zespół Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, powołany 25 października 2011 roku, w związku z powierzeniem FAPA zadań Sekretariatu Centralnego KSOW. Do 30 czerwca 2015 r. Fundacja wykonywała zadania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie zapewnienia funkcjonowania KSOW, objętego PROW na lata 2007-2013. Fundacja przeprowadzała konkursy na projekty do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego KSOW oraz wyłaniała wykonawców z zastosowaniem ustawy Pzp. Do zadań Fundacji należało ponadto zapewnienie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również zapewnienie obsługi posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW. Fundacja współpracowała z krajowymi sieciami rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich UE i innymi międzynarodowymi podmiotami.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 1104), Zespół Koordynacji KSOW pełni również zadania Jednostki Centralnej KSOW.
Zadania realizowane przez ZK KSOW obejmują:
Realizowane zadania wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 art. 55 ust. 2 (Dz.U. 2015, poz. 349) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2 i § 6 (Dz.U. 2015, poz. 1552).