Działanie 1.4 - Wsparcie doradztwa rolniczego
    W ramach działania Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” - określającego strategię oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - wspierane były projekty dotyczące świadczenia usług doradczych na rzecz rolników, zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, instrumentów towarzyszących WPR oraz Polityki Strukturalnej. Beneficjentem (wnioskodawcą) zgłaszającym i realizującym projekt oraz uzyskującym środki finansowe była instytucja lub podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa rolniczego lub leśnego. Beneficjentem ostatecznym byli rolnicy i inne osoby pracujące w rolnictwie, na rzecz których prowadzone są bezpłatnie następujące rodzaje usług doradczych :
    Wsparcie finansowe, wynoszące ogółem w latach 2004-2006 53,75 mln. euro, było udzielane na realizację projektów doradczych obejmujących doradztwo (indywidualne lub grupowe) dotyczące zasad i trybu ubiegania się o środki finansowe w ramach:

1) Wspólnej Polityki Rolnej:
2) następujących działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
3) następujacych działań Sektorowego Programu Operacyjnego: