Szkolenia - I edycja

    W wyniku ogłoszonej 15 września 2004r. pierwszej edycji konkursów na realizację projektów szkoleniowych dla rolników zawarto z beneficjentami umowy na dofinansowanie projektu w ramach czterech grup tematycznych:
kodeks dobrej praktyki rolniczej - 16 umów o zasięgu wojewódzkim, na łączną kwotę 9 804 646,17 PLN,
dobrostan zwierząt - 16 umów o zasięgu wojewódzkim, na łączną kwotę 13 402 178,86 PLN,
zasady integrowanej produkcji 16 umów o zasięgu wojewódzkim, na łączną kwotę 4 242 392,51 PLN,
finanse gospodarstwa i VAT 16 umów o zasięgu wojewódzkim, na łączną kwotę 2 556 974,74 PLN

oraz 1 umowę o zasięgu ogólnopolskim – zakładanie i pielęgnacja lasów na gruntach rolnych na kwotę 2 910 320,00 PLN.
Łącznie w I edycji zawarto 65 umów na łączną kwotę 32 916 512,28 PLN.

    Działania objęte tymi umowami zakończono w 2006 roku.