SAEPR

SAEPR wykonuje m. in. analizy zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz reformy polityki wobec obszarów wiejskich. Robił analizy skutków reformy Fischlera dla Polski przed akcesją do UE. W SAEPR powstały prace na temat nowych instrumentów WPR w rolnictwie po 2004 r. Tu stworzono pierwowzór systemu płatności bezpośrednich, na bazie którego działa System Jednolitej Płatności Obszarowej SAPS oraz Krajowe Uzupełniające Płatności Bezpośrednie. Taka forma wypłacania płatności bezpośrednich dała Polsce szansę pełnego wykorzystania możliwości zreformowanej polityki rolnej do potrzeb szybko rozwijającego się polskiego rolnictwa. Umożliwiła również maksymalne wykorzystanie unijnych funduszy.

W SAEPR powstały raporty na temat instrumentu Cross Compliance, oraz możliwości i zakresu wsparcia krajowego w rolnictwie. Powstał również dokument na temat kolejnego etapu reformy, tzw. uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (Simplification).
W trakcie trwania reformy rynku cukru Sekcja przygotowywała opracowania z kolejnych wariantów tej reformy oraz włączyła się do prac nad budową systemu płatności bezpośrednich dla plantatorów buraków.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej nie jest zakończona, podlegać jej będą w najbliższej przyszłości kolejne rynki: owoców i warzyw, zbóż, mleka – oraz mechanizmy, takie jak np. instrumenty handlu z państwami trzecimi UE. SAEPR jest zaangażowany w dyskusje na temat przyszłych zmian WPR, tzw. health check.

Sekcja współpracowała z Ministerstwem Rolnictwa przy tworzeniu polskiego stanowiska w reformie europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich. Brała udział w tworzeniu Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Robiła analizy instrumentów z programów na lata 2004-2006.
Wybrane publikacje są zamieszczone w Naszych Raportach. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłością WPR i odpowiedzi na kwestionariusz zawieszony w Naszych Raportach! Propozycje prosimy przesyłać na adres saepr@fapa.org.pl