SAEPR
Przed akcesją polskiego rolnictwa do UE, pracownicy Sekcji uczestniczyli w pracach 10 Zespołów Roboczych MRiRW, które miały na celu określenie stanu przygotowania poszczególnych sektorów gospodarki rolno-żywnościowej w Polsce do integracji z Unią Europejską.
Brali udział w sesjach screeningowych w Brukseli, w czasie których miał miejsce przegląd najpierw prawodawstwa unijnego, a później polskiego. Prezentowali przedstawicielom Komisji Europejskiej niektóre zagadnienia, dotyczące organizacji rynków rolnych w Polsce oraz harmonogram dostosowań do wymogów unijnych.

Pracownicy Sekcji brali udział w negocjacjach akcesyjnych i roboczych spotkaniach z Komisją Europejską, opracowywali analizy na potrzeby tych negocjacji oraz dawali wkład merytoryczny do programów SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 2004-2006”.

W SAEPR powstało szereg autorskich opracowań poruszających kluczowe zagadnienia z zakresu integracji polskiego rolnictwa z UE. W szczególności dotyczyły one m.in. szacunków potencjalnych korzyści finansowych z tytułu płatności bezpośrednich, skutków przyjęcia unijnych cen rolnych oraz korzyści z instrumentów towarzyszących WPR i Funduszy Strukturalnych UE, jak również skutków integracji dla całego sektora rolnego i obszarów wiejskich. Opracowano m.in. wpływ wprowadzenia wspólnej organizacji rynków rolnych na sytuację ekonomiczną gospodarstw.