SAEPR
Zakres działalności Sekcji obejmuje również współpracę z OECD (przygotowanie m.in. danych do wyliczania wskaźników PSE/CSE mierzących transfery pieniężne do producentów i konsumentów, czyli poziom interwencji w rolnictwie).

Polska jako członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zobowiązana jest do przekazywania okresowych informacji dotyczących polskiej polityki rolnej. Ministerstwo Rolnictwa powierzyło Sekcji przygotowanie tego typu analiz. Materiał o polskiej polityce rolnej, przygotowywany jest corocznie wg metodologii OECD i obejmuje wszystkie instrumenty polityki rolnej i handlowej, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dostosowania ustawodawcze. Na podstawie tego materiału OECD przygotowuje każdego roku „część polską” raportu Monitoring and Evaluation. W opinii OECD Polska jest jednym z nielicznych krajów członkowskich tego ugrupowania, które przygotowuje tak dobry materiał faktograficzny.

Pracownicy SAEPR uczestniczyli w pracach nad polskim komponentem, który stanowił integralną część międzynarodowego modelu AGLINK. Model ten ukazuje m.in. efekty ostatniego rozszerzenia UE oraz skutki reformy WPR.

Pracownicy SAEPR analizują dokumenty przedstawiane przez sekretariat OECD do dyskusji na sesjach Grup Roboczych ds. Polityki Rolnej i Rynków oraz Komitetu Rolnego OECD i proponują polskie stanowisko wobec tez zawartych w tych dokumentach. Reprezentują również Polskę na niektórych sesjach, oraz przygotowują na prośbę MRiRW odpowiedzi na zapytania OECD, dotyczące problematyki rolnej.