Z końcem marca br. Minister Finansów podjął prace legislacyjne nad projektem Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.


          W chwili obecnej wspomniany projekt rozesłany został w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Termin przesyłania uwag do wnioskodawcy określony został do 12 kwietnia br. Podkreślić należy, że w ramach opiniowania projektu przez organizacje pozarządowe, czas na zgłaszanie ewentualnego stanowiska względem rozesłanego dokumentu został wydłużony do trzydziestu, od dnia otrzymania pisma kierującego projekt ustawy do uzgodnień. W ramach procesu opiniowania udział biorą: Forum Związków Zawodowych, Komisja Krajowa NSSZ ,,Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Rada Dialogu Społecznego.

         Zauważyć należy, że zasadniczym powodem zainicjowania przez Ministra Finansów prac nad rozstrzyganiem sporów dotyczących podwójnego opodatkowania jest zjawisko negatywnego wpływu stosowania podwójnego opodatkowania zarówno w płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej. Zdaniem wnioskodawcy, stosowanie podwójnego opodatkowania prowadzi do utrzymywania barier rozwoju w ramach wspólnego rynku europejskiego. W ocenie skutków realizacji, stanowiącej załącznik do omawianego projektu wskazano, że: brak jednolitości w procedurach rozstrzygania sporów, w tym na poziomie unijnym, w kontekście postępującej globalizacji, zmieniających się przepisów podatkowych, wzrostu ilościowego jak i wartościowego transgranicznych operacji gospodarczych, może rodzić obawy co do dodatkowych negatywnych konsekwencji, w których procedury chroniące podatników w obliczu problemu podwójnego opodatkowania byłyby blokowane, przewlekłe lub w istocie nie prowadziłyby do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii sporne.

       Wnioskodawca podkreśla, że zasadniczym powodem przygotowania projektu jest zamiar uporządkowania dotychczas rozproszonej regulacji krajowej odnoszącej się do kwestii unikania podwójnego opodatkowania.

       Przypomnieć trzeba, że już w obecnie obowiązującej Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 1997 poz. 800 z późn. zmianami) poddaje się częściowej regulacji omawianą sferę.
W ustawie Ordynacja Podatkowa dopuszcza się możliwość (w ramach przepisów proceduralnych) zawierania tzw. Porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych.

         Ponadto, 10 października 2017 r. przyjęto Dyrektywę Rady UE w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (2017/1852). Tym samym, projektowana ustawa zrealizować ma obowiązek implementacji wspomnianej dyrektywy do prawa krajowego. Zagadnienie podwójnego opodatkowania poddane jest również regulacji w licznych umowach bilateralnych zawieranych pomiędzy rządem polskim a rządami innych państw. Prace nad projektem ustawy podjęte przez Ministra Finansów, są wyrazem zamiaru poddania zagadnienia podwójnego opodatkowania kompleksowej regulacji prawnej.

         Do najważniejszych regulacji prawnych, proponowanych w przedłożonym projekcie Ustawy  o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, zaliczyć należy nową procedurę rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

   W art. 2 ust. 6 projektu ustawy wskazano, że w ustawie procedurę rozstrzygania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania rozumie się, jako:

- rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej;

- wzajemne porozumiewanie się prowadzone na podstawie umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania;

- eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych.

         Istotą procedury będzie ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów zgodnie z procedurą przewidzianą we wspomnianej dyrektywie Rady.  
       Jak wskazuje wprost Minister Finansów: w ramach tej procedury wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady, na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia kwestii spornej, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury.

Zawieranie uproszczonych porozumień cenowych, bazować ma m.in. na następujących rozwiązaniach przedstawionych w projekcie:

- dozwolenie składania oświadczeń w miejsce dotychczasowego przedstawiania znacznej liczby dokumentów;

- ustanowienie opłaty ryczałtowej za złożenie wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego. Wysokość wspomnianej opłaty ma być niezależna od wartości transakcji;

- ograniczeniu ma ulec zakres informacji, które są wymagane do wskazania we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego. Ponadto, wspomniany zakres wymaganych informacji ma być dostosowany do specyfiki danej transakcji;

- ustanowienie trzy miesięcznego terminu zakończenia postępowania w sprawie dotyczącej uproszczonego porozumienia cenowego;

- wyznaczenie zasad kontrolowania prawdziwości danych zawartych we wniosku o wydanie uproszczonego porozumienia cenowego.

         Dodać trzeba, iż analizowany projekt ustawy ma umożliwić uporządkowanie już istniejących rozwiązań w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Zauważyć należy, że zgodnie z przepisami zmieniającymi zawartymi w projekcie ustawy, konieczności nowelizacji podlegać będzie osiem ustaw. Wnioskodawca planuje wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2019 r.