311 podmiotów w ramach konsultacji publicznych otrzymało projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. W dniu 9 listopada br. z inicjatywy Ministra Finansów wskazany projekt ustawy został skierowany również do uzgodnień międzyresortowych. Termin składania uwag i opinii do projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa upływa w dniu 9 grudnia br.

         Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, zasadniczym celem wprowadzenia ustawy nowelizującej obydwa powyższe akty prawne jest intencja Ministra Finansów, by uprościć bazujący na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, system stawek podatku VAT, który zdaniem Ministra Finansów w istocie jest rozbudowany
i skomplikowany.

         Zasadniczo, nowelizacji poddana będzie Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., w przypadku zaś Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., zmiany dotyczyć będą ustanowienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej organem odwoławczym od instytucji wiążącej informacji stawkowej.

         Zdaniem Ministra Finansów stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008, powoduje – co wskazano wprost w ocenie skutków regulacji: ,,znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest związane ze stosowaniem właściwych stawek podatku. Powyższe nie dotyczy jedynie stawek podatku VAT – na PKWiU opiera się również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), czy też system zryczałtowany dla rolników, również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU – np. niektóre przepisy dotyczące obowiązku podatkowego, stawki 0% (statki), procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących”. Przypomnieć należy jednocześnie, że stosowanie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 do celów klasyfikacji VAT, ma charakter czasowy – do końca bieżącego roku.

         Wnioskodawca uznał obowiązujący obecnie system za przestarzały oraz nie chroniący podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na wspomnianej klasyfikacji. Celem ustawy jest zastąpienie sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT tzw.: Nomenklaturą Scaloną (CN) w zakresie towarów oraz nową Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Projekt zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu radykalnego uproszczenia systemu stawek. Mają one bazować na trzech zasadach, tj.: ,,prostocie, przejrzystości
i przyjazności stosowania”, co wyczytać można z uzasadnienia do projektu ustawy. Załącznikami do ustawy będą nowe wykazy towarów
i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami 8% i 5% (nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy) bazującymi na CN oraz PKWiU 2015. Zasadniczo, projekt bazować ma na zasadzie stosowania jednej stawki dla kompletnych działów CN. Wprowadzone mają być również zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, których istota polega na wprowadzeniu nowej i ogólnej definicji produktów rolnych. Ustawodawca wskazał, że rozwiązanie takie ma: ,,pozwolić objąć tym systemem wszystkie produkty (oraz towary z nich wytworzone) pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Obecnie dotyczy to tylko towarów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (oraz towarów z nich wytworzonych).”

         Swoistym novum ustawowym ma być instytucja tzw. ,,wiążącej informacji stawkowej”, mająca być narzędziem  umożliwiającym podatnikom ,,większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji”. Ustawa zawiera przepisy proceduralne w zakresie wydawania WIS. Planuje się również unormować kwestię ochrony dla podatników korzystających z wiążącej informacji stawkowej (WIS). WIS ma być wydawana w formie decyzji przez dyrektora izby administracji skarbowej, na potrzeby : ,,opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.”

WIS ma być wydawana (zgodnie z projektowanym art. 41b, na wniosek:

1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Wniosek, który będzie mógł dotyczyć tylko jednego towaru lub usługi, będzie zawierał w szczególności:

1) szczegółowy opis towaru albo usługi pozwalający na jego klasyfikację odpowiednio według Nomenklatury Scalonej (CN) albo PKWiU;

2) dane podatnika lub zamawiającego;

3) dane pełnomocnika podatnika lub zamawiającego, o ile został ustanowiony.

Wiążąca informacja stawkowa, ma być instrumentem zapewniającym ochronę dla przedsiębiorców zainteresowanych potwierdzeniem prawidłowości stosowanej stawki VAT. Opłata skarbowa za wydanie wniosku o wydanie wspomnianej informacji ma wynosić 40 PLN, zaś czas oczekiwania na jej wydanie wynosić ma maksymalnie 3 miesiące, choć wnioskodawca podkreśla, że zasadniczo decyzja ma być wydawana bez zbędnej zwłoki. Precyzuje to art. 41g. Stanowiący: ,,1. WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS”. Wnioskodawca będzie musiał również uiścić opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz, w przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS będzie wymagać przeprowadzenia badania lub analizy.

         Nowa ustawa ma dokonać swoistej transformacji obecnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN – w zakresie dla towarów lub symbole w ramach nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 – w zakresie usług w przepisach ustawy, bez zasadniczej zmiany zakresu stosownych regulacji.