W dniu 21 listopada br. Minister Finansów opublikował za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

         Zwraca uwagę niezwykle szybkie tempo procedowania zmian
w ustawie. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 21 listopada, zaś do Sejmu projekt wpłynął dzień wcześniej, tj. 20 listopada br. W piśmie
z 20 listopada br., kierującym projekt do konsultacji publicznych, wyznaczono ostateczny termin zgłaszania uwag na dzień 26 listopada. Co ciekawe, już 22 listopada br. Sejm uchwalił projekt ustawy
a następnie Marszałek Sejmu skierował ustawę do rozpatrzenia w Senacie. Sejm w trzecim czytaniu przyjął projekt większością 408 głosów. Niezwykle szybkie tempo procedowania ustawy jest podyktowane – jak wskazuje Minister Finansów – koniecznością wejścia ustawy w życie z dniem 31 grudnia br., o którym to terminie mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

         Celem nowelizacji jest przedłużenie obowiązywania zerowej stawki akcyzy na papierosy elektroniczne oraz wyroby nowatorskie do 1 lipca 2020 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w wyniku przedłużenia obowiązywania zerowej stawki akcyzy nastąpi przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na oznaczanie tych wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy w przypadku, gdy zostały wyprodukowane, nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zaimportowane przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej opodatkowanie tych wyrobów.

W Ocenie Skutków Realizacji projektu stwierdzono, że: wydłużenie okresu na przygotowanie się ww. podmiotów do nowych regulacji dotyczących płynu do papierosów elektronicznych pozwoli im uzyskać zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, dostosować budynki i pomieszczenia do wymogów składu podatkowego, zgromadzić kapitał stanowiący zabezpieczenie akcyzowe w kwocie pokrywającej mogące powstać zobowiązania podatkowe, a także dostosować linie produkcyjne do oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

         Ustawa uchwalona przez Sejm umożliwi odroczenie poboru akcyzy od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich do dnia 30 czerwca 2020 r., w drodze przedłużenia stosowania stawki zerowej, co ma umożliwić adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej regulacji. Przypomnieć należy, że wymienione powyżej wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy, nie podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, ewidencjonowania, produkcji w składzie podatkowym oraz składania zabezpieczenia.

         Jak wskazuje Minister Finansów, ustawa umożliwia uwzględnienie potrzeby tych przedsiębiorców, którzy z jednej strony – nie posiadając odpowiedniego doświadczenia – chcą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, z drugiej zaś -  potrzebują dodatkowego czasu na dostosowanie prowadzonej działalności do nowego reżimu prawnego.

W rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 wskazuje się, że zmiany w prawie „ […] przysłużą się przede wszystkim najmniejszym podmiotom, które nie posiadają wystarczających zasobów, aby na bieżąco reagować na nowe wymogi prawne i administracyjne”.

         Wspomniana ustawa ma zostać rozpatrzona przez Senat na najbliższym posiedzeniu izby w dniu 12 grudnia br.