Na początku grudnia br. Minister Finansów skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zasadniczym celem kolejnej nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest, zapowiedziane w expose Prezesa Rady Ministrów, uproszczenie życia gospodarczego. Projekt stanowi element tzw. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Rząd w dniu  14 lutego 2017 r. Zgodnie z wolą wnioskodawcy, termin zgłaszania uwag do projektu umieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zarówno w trybie konsultacji międzyresortowych jak i publicznych upływa w dniu 28 grudnia tego roku.

         Celem nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest zastąpienie dotychczasowych deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj. VAT-7 i VAT-7K przez składanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. Jak wskazał wnioskodawca: ,,Rozbudowane pliki JPK będą zawierały dane pozwalające na włączenie deklaracji VAT do nowego pliku JPK VAT. W plikach tych będą zawarte również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych”. Tym samym  w miejsce dwóch deklaracji, które musieli składać dotychczas podatnicy pojawi się jedna – plik JPK. Ułatwieniem dla podatników będzie brak wymogu dołączania do takiej deklaracji załączników, które są obowiązkowe przy obecnie obowiązujących deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VATZT. Planuje się, że wszyscy podatnicy będą składali wyłącznie jeden dokument, w terminie miesięcznym bądź kwartalnym.

         W projekcie Ministra Finansów planuje się również utworzenie na bazie plików JPK_VAT tzw. Centralnego Rejestru Faktur. Podstawowym jego celem ma być: ,,analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych”. Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - planuje się wprowadzić obowiązek dla podatników, prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, informowania nabywców o obowiązkach związanych z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży. Celem tego rozwiązania ma być utrwalenie w świadomości klientów, iż paragon fiskalny musi zostać wręczony w związku z dokonanym zakupem, bez względu na przedmiot i kwotę zakupu. Centralny Rejestr Faktur prowadzić  będzie, zgodnie z projektem, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który ma zostać administratorem danych osobowych w nim zawartych. Będzie on również podmiotem uprawnionym do udostępniania danych z Centralnego Rejestru Faktur takim podmiotom, jak:

- ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

- dyrektorom izb administracji skarbowej,

- naczelnikom urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych.

Nowelizacja wprowadzić ma również zmiany o charakterze dostosowującym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Projekt nakłada na jednostki administracji rządowej i samorządowej obowiązek prowadzenia, przy użyciu oprogramowania, wykazu faktur związanych z nabyciem towarów lub usług, które nie zostały ujęte w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Przypomnieć należy, że wspomniany art. 109 ust. 3 wskazuje m.in. elementy, które winna zawierać prowadzona ewidencja, tj.: ,,[…] w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”.

         Wspomniany w projekcie wykaz powinien zawierać, jak wskazano w art. 2 projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, również informacje o fakturach otrzymanych od innych podmiotów, w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami. Jednostki administracji rządowej i samorządowej będą obowiązane do przesyłania wykazu, bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

            Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.