Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał, w dniu 12 grudnia tego roku Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Wspomnianą ustawę wniesiono do parlamentu na początku października tego roku, w postaci projektu z inicjatywy jego wnioskodawcy, tj. Ministra Finansów.

          Z chwilą uchwalenia ustawy przez Sejm, skierowano ją 13 listopada br. do rozpatrzenia przez Senat. Izba druga nie wniosła do treści ustawy poprawek.

         Na wstępie stwierdzić należy, że celem głównym przyjęcia aktu, była nowelizacja Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 z późn. zm.) Nowelizacja  miała  za  zadanie  udoskonalić  przepisy  związane  z  zakresem  zadań  i  procedurami  dotyczącymi funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej oraz sprecyzowanie regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia w Krajowej Administracji Skarbowej oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.

        Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą zaliczyć należy poszerzenie uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez Krajową Administrację Skarbową. Na powyższe zwiększenie uprawnień składa się m.in.: zwiększenie grona pracowników KAS dysponujących dostępem do danych. Ponadto, przyznanie kompetencji do wystąpienia przez naczelnika urzędu skarbowego oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony, o których mowa w art. 48 ust. 1 - 6 ustawy o KAS, tj.: banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów innych niż banki i prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i towarzystw emerytalnych, dostawców usług płatniczych. Uprawnienia szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych zostały powiększone o prawo do występowania o informacje do instytucji finansowych także w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi. W ramach Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowano przepisy co do możliwości korzystania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z danych znajdujących się w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań organu.

         Ustawa nowelizująca zmienia również zasady finansowania Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust 1 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej finansowanie działalności Krajowej Administracji Skarbowej odbywać się będzie z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ponadto, zmianie ulegają zasady nadzoru ministra właściwego do spraw finansów publicznych nad Krajową Administracją Skarbową. Poszerzeniu uległ również katalog zadań Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie ścigania sprawców przestępstw wymierzonych przeciwko działalności instytucji  państwowych  i  jednostek  samorządu  terytorialnego. Znowelizowano  przepisy  regulujących  zasady  kontroli  celno-skarbowej  tj. wzmocniono status organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotu kontrolowanego przez KAS. Treść ustawy z dnia 16 lipca 2016 r. rozbudowano również o nowy rozdział 1a – ,,Kontrola wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne” oraz 2a ,,Ocena wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego przeznaczonych na cele specjalne”. W końcu, ustawodawca poddał modyfikacji prawne regulacje określające zasady służby  w Służbie Celno-Skarbowej.

        Dodać należy, że Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw  wprowadza  zmiany  w aż dwudziestu jeden innych ustawach. Vacatio legis określone zostało na 14 dni, od dnia ogłoszenia.