Monitoring rynków rolnych prowadzony był w Fundacji FAPA od 1995 r. przez Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU), którego głównym zadaniem  było stałe analizowanie sytuacji podażowo-popytowej, cenowej oraz prawnej na światowych rynkach produktów rolno-spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanego rynku Unii Europejskiej, którego integralną częścią od 1 maja 2004 r. jest także polski rynek rolny. Monitorowaniem objęte były rynki zbóż, roślin oleistych, komponentów paszowych, żywca, mięsa, drobiu i jaj, owoców i warzyw, cukru, mleka i produktów mleczarskich oraz ziemniaków i skrobi

Oprócz analizy rynku najistotniejszych produktów rolnych w FAPA powstawały także raporty dotyczące wody i napojów bezalkoholowych  oraz używek, zaliczając do tej grupy kawę, herbatę, kakao, przyprawy, tytoń i wyroby tytoniowe i alkohol. Opracowywano także głównie na potrzeby Ministra Rolnictwa specjalne publikacje w sytuacjach wyjątkowych wydarzeń na rynkach rolnych.

W obszarze zainteresowań ekspertów FAPA znalazły się również najważniejsze tendencje w polskim handlu zagranicznym oraz najnowsze zmiany na rynku biopaliw, wprowadzanych do produkcji i obrotu na rynku rolnym organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), a także żywności organicznej. Obserwowano i analizowano inne regulacje dotyczące zagranicznych rynków rolnych, zwłaszcza wynikające z trwających negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czy negocjacje handlowe UE z USA i Kanadą oraz z krajami MERCOSUR

Raporty, analizy i opracowania powstawały w FAPA w oparciu o najbardziej aktualne źródła informacji. Za pośrednictwem serwisu REUTERS eksperci posiadali bezpośredni dostęp do notowań z najważniejszych towarowych rynków rolnych oraz giełd światowych w Chicago, Nowym Jorku, Londynie, Paryżu, Hanowerze i Budapeszcie. Rozwijana była współpraca i wymiana informacji z podobnymi ośrodkami w innych krajach np. z Niemcami, Słowacją, Czechami, Austrią, Francją, Litwa i Łotwą.

Raporty były opracowywane systematycznie, w zależności od ich rodzaju i zapotrzebowania w cyklach - tygodniowym, kwartalnym i rocznym. Bieżące analizy handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi (przygotowywane w cyklach kwartalnych jak i w ujęciu rocznym) oraz informacje o zmieniających się warunkach dostępu do rynków rolno-spożywczych innych państw, miały na celu identyfikację pojawiających się okresowo tzw. nisz eksportowych.

Wyniki analiz, raportów i prognoz były w miarę możliwości na bieżąco udostępniane zainteresowanym odbiorcom w ramach przygotowywanych co tydzień Wiadomości i Notowań oraz opracowań kwartalnych i sporządzanych raz w roku obszernych raportów sygnalnych. Rozpowszechnianie informacji odbywało się za pomocą wszystkich dostępnych w tym zakresie środków technicznych: przede wszystkim przy użyciu poczty elektronicznej. Przygotowywane raporty ułatwiały dostęp do obiektywnej informacji rynkowej przede wszystkim średnim i małym firmom, których nie było stać na szeroko zakrojone zbieranie informacji czy własne badania rynku.

W 2003 r. pracownicy FAMMU/FAPA zostali włączeni w skład zespołów do współpracy z organami UE. Uczestniczyli oni w pracach Grup Roboczych ds. dostosowania sektora rolnego i obszarów wiejskich do standardów UE polegających na identyfikacji różnic pomiędzy prawodawstwem polskim i unijnym.  Jako członkowie zespołów (ds. upraw polowych, ds. wołowiny, cielęciny, baraniny i mięsa koziego, ds. wieprzowiny, mięsa drobiowego, jaj i pszczelarstwa, ds. mleka i produktów mleczarskich, ds. cukru, ds. struktury agrarnej i rozwoju wsi) brali udział w screeningach w Brukseli, negocjacjach technicznych jak również w przygotowaniu kolejnych wersji stanowiska negocjacyjnego. Wsparcie zespołów miało zarówno charakter merytoryczno–analityczny  jak również udział w posiedzeniach Grupy Roboczej, Rady czy Komitetu Zarządzającego Komisji Europejskiej. W Grupie Roboczej ds. cukru ekspert FAMMU/FAPA pełnił funkcję sekretarza Grupy, a następnie przewodniczącego Zespołu.

Eksperci FAMMU/FAPA uczestniczyli wraz z NBP w przygotowywaniu cyklicznych prognoz dotyczących zmian wskaźników cen detalicznych żywności w Polsce. Działalność Sekcji obejmowała również wsparcie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W 2015 roku Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została wyróżniona nagrodą Business Premium 2015 przez redakcję "Bloomberga" za udostępnianie bezpłatnych analiz na temat sektora rolnego oraz dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących tendencji, wpływu uregulowań prawnych i ekonomicznych, a także zmian na światowych rynkach rolnych.