Współpraca z OECD

Polska, jako członek Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zobowiązana jest do przekazywania okresowych informacji dotyczących polskiej polityki rolnej. Materiał o polskiej polityce rolnej, przygotowywany corocznie wg metodologii OECD w FAPA/SAEPR obejmował wszystkie instrumenty polityki rolnej i handlowej, działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz dostosowania ustawodawcze. Stanowił on podstawę dla OECD do przygotowania „części polskiej” raportu Monitoring and Evaluation ukazującego się raz do roku. W opinii OECD Polska jest jednym z nielicznych państw członkowskich tego ugrupowania, które przygotowuje tak dobry materiał faktograficzny.

Pracownicy FAPA/SAEPR uczestniczyli w pracach nad polskim komponentem, który stanowił integralną część międzynarodowego modelu AGLINK. Model ten ukazuje m.in. efekty ostatniego rozszerzenia UE oraz skutki reformy WPR.

Pracownicy FAPA/SAEPR analizowali dokumenty przedstawiane przez sekretariat OECD do dyskusji na sesjach Grup Roboczych ds. Polityki Rolnej i Rynków oraz Komitetu Rolnego OECD oraz proponowali polskie stanowisko wobec tez zawartych w tych dokumentach. Reprezentowali również Polskę na sesjach OECD, oraz przygotowywali na prośbę MRiRW odpowiedzi na zapytania OECD dotyczące problematyki rolnej.

Eksperci Fundacji FAPA brali również udział w opracowywaniu aktualnego przeglądu polityki wobec obszarów wiejskich OECD (2018), którego głównym celem było zebranie podstawowych informacji i trendów zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce. który zawiera rekomendacje m.in. w zakresie wdrożenia strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pogłębienia decentralizacji i poprawy wielopoziomowego zarządzania.  

Innym istotnym zadaniem Sekcji było wsparcie MRiRW we współpracy z OECD,

w ramach którego przygotowano m.in. coroczny raport dotyczący zmiany instrumentów krajowej polityki produkcji rolnej (tzw. monitoring OECD). Ponadto SAEPR wspierała w szerokim zakresie prace Grup Roboczych OECD: Rolnictwo i Środowisko (JWPAE), Polityka Rolna i Rynki (APM) oraz Grupy Roboczej ds. Rynków Towarowych (GCM), przygotowując analizy i komentarze do kilkudziesięciu dokumentów rocznie oraz uczestnicząc w sesjach tych grup. W FAPA powstawały opracowania danych finansowo-budżetowych na potrzeby OECD. W opinii OECD Polska była jednym z nielicznych krajów członkowskich tego ugrupowania przygotowującym tak dobry materiał faktograficzny.


Ponadto aktywnie współpracowali z Ministerstwem Rozwoju i innymi instytucjami w opracowaniu wkładu do kwestionariusza OECD Rural Review - Poland, którego głównym celem było zebranie podstawowych informacji i trendów zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce.