Celem podjętej inicjatywy jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi.

Platforma żywnościowa będzie elektroniczną giełdą, za pomocą której rolnicy indywidualni, grupy producentów i inne podmioty z sektora rolno-spożywczego, będą miały możliwość zawierania kontraktów i sprzedaży towarów na równych, przejrzystych zasadach.

Uruchomienie Platformy planowane jest na rok 2020. Platforma żywnościowa będzie finansowana z opłat od uczestników rynku.

Platforma Żywnościowa to pionierski projekt, ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Koordynatorem realizacji projektu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Oprócz KOWR w skład konsorcjum projektu wchodzą także Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS). Środki finansowe na pokrycie kosztów realizacji projektu pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Pod koniec stycznia 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa w ramach projektu Platforma Żywnościowa podpisał umowę na realizację trzech zadań z konsorcjum w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Do zadań zapisanych w umowie należą: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.