W dniu 28 października br. kończy się wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projektu Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Gospodarstwa domowe odpowiadają za 53 proc. odpadów żywnościowych, a przeciętny Polak produkuje rocznie 54 kg odpadów spożywczych - wskazała firma doradcza Deloitte.

 Małe firmy mają szczególny problem z innowacyjnością.

Z dniem 2 października br. upłynął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i zgłaszania opinii do siedmiu projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących określenia stawek płatności.

26 września br. ukazał się projekt Ustawy o wzajemnym uznawaniu towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, zgłoszonej do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania przez wnioskodawcę, tj. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Podkategorie