W związku z procedowanym Europejskim Zielonym Ładem, w ramach którego kraje członkowskie będą musiały między innymi zredukować do 50% stosowanie środków ochrony roślin, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 31 marca 2021 r. następujące stanowisko:

W kwietniu 2016 roku weszła w życie Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 585 z późn. zmianami).

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (The European Securities and Markets Authority), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (The European Insurance and Occupational Pensions Authority) oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority) współtworzące razem Europejski System Nadzoru Finansowego, w wydanym sprawozdaniu odniosły się do stosowania ich wytycznych dotyczących rozpatrywania skarg. Celem opracowania było przedstawienie analizy, w jakim stopniu wytyczne wymienionych organów były implementowane i stosowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zdaniem wspólnego Komitetu europejskich organów nadzoru, wydawanie wytycznych przyczyniło się do wprowadzenia jednolitego podejścia dla rozpatrywania skarg, co bezpośrednio przyczyniło się do wypracowania spójnych standardów w sektorach bankowym, ubezpieczeniowymi papierów wartościowych.

31 marca ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw.

Podkategorie