Przedstawiony w maju zdominował publiczną dyskusję w ostatnich tygodniach. Jest to zrozumiałe, ponieważ dokument ten może determinować politykę społeczno - gospodarczą Polski na najbliższe lata. Wbrew oczekiwaniom autorów, program nie wywołał powszechnego zachwytu. Z ożywionej dyskusji wyłaniają się następujące wnioski:

Wśród licznych informacji ekonomicznych dotyczących trudnej sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach, spowodowanej pandemią koronawirusa, odnotować należy opublikowany w ostatnich dniach raport Banku Światowego dotyczący wysokości przepływów przekazów pieniężnych.

Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywa wszystkie kraje świata do wielkiej restauracji przyrody. Bez tego nie wyjdziemy z matni ekocydu - ekologicznego samobójstwa, które właśnie popełniamy.

Konieczność implementacji do prawa polskiego treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14 czerwca 2018) spowodowała, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjował prace legislacyjne nad projektem nowej Ustawy o rolnictwie ekologicznym.

W ostatnim tygodniu Minister Rodziny i Polityki Społecznej poddał, uzgodnieniom międzyresortowym oraz opiniowaniu, projekt Ustawy o ekonomii społecznej.

Podkategorie