Wraz z końcem października br. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Podstawę prawną wejścia w życie proponowanego aktu prawnego stanowi art. 55 ust. 12 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zmianami). Wskazano tam m.in., że Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób wyliczenia stawki procentowej opłat dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy.

Zakłada ona m.in., że koszty selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu będą w znacznie mniejszym stopniu obciążać mieszkańców, a za zagwarantowanie procesu recyklingu odpowiedzialne będą organizacje odzysku opakowań.

Cukier & słodziki – www.slodzace.pl

Uruchomiony został internetowy portal gromadzący najnowsze informacje na temat cukrów i substancji słodzących oraz ich roli w codziennej diecie.

Bezpieczeństwo wodne i żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie związane – wskazuje ONZ w swoich raportach.

25 października br. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Podkategorie