Rządowa tarcza praktycznie pomija rolników, a tymczasem w produkcji spożywczo - rolnej już widać nadciągający kryzys.

Zdaniem producentów rolnych - ograniczenia w poruszaniu się, zamknięte granice, kłopoty z transportem i do tego zamknięte bary, restauracje, stołówki uderzają w rolnictwo. Rolnicy dotkliwie odczuwają skutki restrykcji wprowadzonych w celu zwalczania pandemii.

W dniu 24 marca br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Uchwalenie wspomnianego aktu nowelizującego – Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1802) związane jest z poważnym wzrostem liczby zgłoszonych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jak i prowadzonych postępowań upadłościowych. Ta prawidłowość była związana z wejściem w życie nowelizacji ustawy -  Prawo upadłościowe  i naprawcze w grudniu 2014 r. Przypomnieć należy, że regulacje tam zawarte istotnie zmieniły sytuację prawną niewypłacalnych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  Od 1 stycznia 2016 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) postępowanie upadłościowe prowadzone jest również wobec byłych przedsiębiorców w okresie roku od wykreślenia z właściwego rejestru lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

W dniu 16 marca br. Minister Finansów podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Obecne rozporządzenie ma znowelizować obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. poz. 707). Podstawę prawną jego wydania stanowi art. 34a ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122).

Na dzień 10 stycznia 2020 r. określony został termin implementacji do prawa krajowego państw członkowskich UE regulacji zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L nr 156 z 19.06.2018 r.)

Podkategorie