Pod koniec zeszłego tygodnia, Komisja Europejska poinformowała, że ​​pożyczki, które będą udzielane w ramach tymczasowego instrumentu naprawczego NextGenerationEU będą finansowane na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla państw członkowskich Unii Europejskiej i ich obywateli.

W ramach realizacji programu NextGenerationEU Komisja Europejska zamierza pozyskać kwotę szacowaną na około 800 miliardów EURO za pomocą zróżnicowanej strategii finansowania. Wspomniany program odbudowy składać się ma zarówno ze środków pochodzących z pożyczek, jak i dotacji. Podkreślić trzeba, że jest jednocześnie najbardziej ambitnym z przedsięwziętych do tej pory przez organy Unii Europejskiej działań mających na celu umożliwienie ożywienia gospodarek państw członkowskich po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa COVID-19. Środki z instrumentu NextGenerationEU mają umożliwić również przyciągnięcie inwestorów do Europy oraz wzmocnienie międzynarodowego znaczenia strefy Euro. Koniec finansowania wspomnianego mechanizmu planowany jest rok 2026, zaś okres spłaty całej kwoty upłynąć ma w roku 2058. Realizacja mechanizmu NextGenerationEU do 2026 roku oznacza, że średniorocznie wielkość udzielanych pożyczek wynosić będzie około 150 miliardów EURO rocznie. NextGenerationEU powszechnie postrzegany obecnie za kluczowy, unijny środek przeciwdziałania katastrofalnym skutkom gospodarczym wywołanym przez pandemię COVID-19, finansowany będzie z pożyczek zaciąganych na rynkach kapitałowych.

            Kluczowym elementem programu NextGenerationEU jest Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z budżetem w wysokości 672,5 mld EURO, które służyć mają finansowaniu inwestycji realizowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto w skład instrumentu odbudowy jakim jest NextGenerationUE wchodzi Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Wysokość środków finansowych w ramach Wsparcia wynosi 47,5 miliarda EURO. Odnotować warto, że w ramach realizacji NextGenerationUE znaczne kwoty przeznaczone zostaną na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (10 mld EURO), program ramowy badań i innowacji Horyzont Europa ( 5 mld EURO) czy też na rozwój obszarów wiejskich (7.5 mld EURO).

            Strategia finansowania mechanizmu NextGenerationUE bazować ma na dywersyfikacji różnych instrumentów finansowania. Komisja Europejska podkreśla, że zróżnicowana strategia finansowania obejmować ma  zarówno przejrzyste relacje z bankami, jak i wielość instrumentów finansowania vide emisja obligacji średnio i długoterminowych, z których niektóre zostaną wyemitowane jako zielone obligacje NextGenerationEU, oraz bony unijne w celu zachowania elastyczności pod względem dostępu do rynku oraz zarządzania potrzebami płynnościowymi i profilem ich zapadalności.

            Podkreśla się, że zróżnicowana strategia finansowania ma umożliwić Komisji Europejskiej osiągniecie dwóch celów. Pierwszym jest zaspokojenie dużych potrzeb finansowych związanych z realizacją mechanizmu NextGenerationEU i uzyskanie pożądanego niskiego kosztu i niskiego ryzyka wykonania zaplanowanych działań w interesie wszystkich państw członkowskich. Po drugie, organ wykonawczy Unii Europejskiej wskazuje, że ,,Wykorzystując szeroką gamę terminów zapadalności i instrumentów oraz zwiększając przewidywalność operacji finansowania, Komisja zapewni większą zdolność absorpcji rynku”.