W ostatnią niedzielę lipca rolnicy w całej Polsce będą wybierać przedstawicieli do izb, czyli samorządu rolniczego.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243) zaistniała konieczność wydania przez Prezesa Rady Ministrów nowego rozporządzenia regulującego finansowanie kosztów nadzoru zarówno nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi jak i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Wspomniana ustawa ustanowiła poważne zmiany w zakresie finansowania kosztów nadzoru.

Z dniem 2 lipca br. Minister Finansów skierował pod obrady Komitetu do spraw Europejskich projekt Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Już na wstępie podkreślić należy, że wspomniany projekt jest procedowany w szczególnym, pilnym trybie. Wynika on z faktu zamieszczenia projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, z czego wynika brak konieczności opracowywania założeń do projektu ustawy oraz pominięcia uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Z końcem czerwca tego roku Minister Finansów skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podkategorie