W mijającym tygodniu Minister Finansów przesłał do konsultacji publicznych i opiniowania międzyresortowego projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Podjęcie prac nad wspomnianym aktem prawnym związane jest z dyspozycją ustawową wprowadzoną do treści art. 48a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia przekazany został do zaopiniowania Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych SA, Związkowi Banków Polskich, Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, Związkowi Maklerów i Doradców, Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej czy też m.in. Izbie Domów Maklerskich.

Z powodu ograniczeń wdrożonych przez państwa Unii Europejskiej i inne państwa świata zmieniła się struktura popytu na żywność.

Pandemia koronawirusa to obecnie największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, bezpośrednio wpływa na globalna gospodarkę, w tym również na rolnictwo.

17 kwietnia tego roku, w Dzienniku Ustaw (poz. 695) opublikowana została Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Wspomniana ustawa, podpisana dzień wcześniej przez Prezydenta RP, wpisuje się w cały zespół aktów normatywnych, zarówno rangi ustawowej jak i podstawowej, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom oddziaływania wirusa na polską gospodarkę. Zespół ten nosi nazwę Tarcza Antykryzysowa, zaś omawiana tu ustawa stanowi jeden z jej najistotniejszych elementów, zwłaszcza w sferze oddziaływania o charakterze społeczno-gospodarczym. Podkreślić należy kompleksowość tego uregulowania. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 nowelizuje swoją treścią aż sześćdziesiąt jeden ustaw (!).

Obszerne fragmenty rozmowy J. Żakowskiego z Jacquesem Rupnikiem – o tym, dlaczego świat „obniżania kosztów” jest tak bezbronny wobec globalnych zagrożeń, oraz co zrobić, żeby obecna epidemiczna katastrofa się nie zmarnowała.

Podkategorie