Celem podjętej inicjatywy jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi.

 W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze wspomnianym projektem, ogłoszony został przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii równolegle projekt Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Drugi z wymienionych projektów zawiera w swej treści przepisy o charakterze dostosowującym, przejściowym i zmieniającym. Podkreślić należy, że nowy projekt ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu nie poddanie nowelizacji dotychczas obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.      ( Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177), lecz zastąpienie jej całkowicie nowym aktem prawnym. W chwili obecnej trwają konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe, które zakończyć się mają z końcem lutego.

Rada Sektora Wołowiny wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaproponowała szereg zmian, dzięki którym sytuacja z ubojni w Kalinowie miałaby się nie powtórzyć.

W dniu 9 stycznia br. Minister Sprawiedliwości zainicjował nowelizację przepisów Kodeksu karnego skarbowego, przesyłając w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy. Wskazany projekt ustawy został również przesłany w trybie opiniowania m.in. do: Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji mija 23 stycznia tego roku.

Podkategorie