Od 26 października 2020 r. do 24 listopada 2020r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Związki i organizacje rolnicze apelują w sprawie tzw. piątki dla zwierząt. Część z nich kieruje pisma do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera. Inni natomiast nawołują do uczestnictwa w kolejnym strajku.

Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 roku (weszła w życie z dniem 1 stycznia 1965 roku) odgrywa w systemie prawa polskiego wyjątkową rolę, stanowiąc podstawowy akt prawny określający szeroką sferę stosunków o charakterze cywilnoprawnym. Jak wiadomo, na Kodeks składają się cztery księgi, tj. część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. Dotychczas ustawodawca wydał dziewięćdziesiąt sześć aktów prawnych zmieniających treści kodeksowe. Ostatnia zmiana weszła w życie w maju 2020 roku. Obecnie z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości podjęto prace nad projektem Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2000 nr 88 poz. 983 z późn. zm.), stanowiąca podstawę funkcjonowania i organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki, była w 2015 roku częściowo zmieniona Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1888). Wspomniana nowelizacja z 2015 roku, mająca usprawnić zakładanie i organizację grup producentów rolnych, w części zawierała przepisy niespójne i mogące powodować wątpliwości przy jej stosowaniu. Stąd też do 23 października trwa proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych związanych projektem Ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli mniej testujemy, a wykrywamy coraz więcej zakażeń, oznacza to, że maleje nasza zdolność do szybkiego wykrywania i izolowania ognisk COVID-19.

Podkategorie