Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do 16 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników 7,7 mld zł.

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

          W dniu 17 października br. Prezydent RP podpisał Ustawę o spółdzielniach rolników. Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie przepisów regulujących zasady tworzenia, organizacji, działalności i likwidacji spółdzielni rolników i ich związków oraz wzmocnienie form spółdzielczych w rolnictwie.

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Podkategorie