Narastająca w Europie, od marca tego roku, pandemia COVID-19 negatywnie oddziałuje nie tylko na szeroko rozumianą gospodarkę oraz kondycję finansową osób prawnych, ale w szczególności uderza w osoby fizyczne. Związana jest z tym zdolność osób fizycznych do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań finansowych, zwłaszcza kredytów. Znaczenie tzw. kredytów zagrożonych (NPL - non-performing loans) zarówno dla instytucji finansowych, jak i gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców nie może zostać zdaniem Komisji Europejskiej nie docenione. Stąd też odnotować należy inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz opracowania i wprowadzenia strategii dotyczącej mającej przeciwdziałać narastaniu liczby kredytów zagrożonych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

Termin: 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 1100 za pośrednictwem MS Teams oraz YouTube. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej.

Trwająca od marca tego roku pandemia koronawirusa COVID-19 i szczególny charakter wyzwań jej towarzyszących – zwłaszcza w sferze gospodarki i bezpieczeństwa państwa, generuje w opinii Rady Ministrów konieczność opracowania i uchwalenia nowej Ustawy o rezerwach strategicznych. Zdaniem wnioskodawcy, tj. rządu reprezentowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1496) w niedostatecznym stopniu oraz w sposób zbyt ogólny gwarantuje i określa ,,możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw strategicznych wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych, zarówno wewnątrz kraju jak i poza jego granicami”.

W związku z podjętymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pracami legislacyjnymi nad projektem Ustawy o Systemie Informacji Finansowej, organ inicjujący proces ustawodawczy skierował wspomniany projekt do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania.

Podkategorie