Na 3 sierpnia 2020 roku planowane jest zakończenie procesu opiniowania i konsultacji publicznych rządowego projektu Ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, zainicjowanego przez Ministra Finansów. W procesie uzgodnień projektu udział biorą między innymi liczne organizacje samorządu gospodarczego, takie jak: Izba Domów Maklerskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Maklerów i Doradców, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA, czy też samorządu zawodowego vide Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Już za kilka dni – w piątek – odbędzie się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy państw zadecydują na nim o kształcie budżetu wspólnoty na najbliższe kilka lat.

Według oficjalnych statystyk lasy pokrywają 29 proc. powierzchni Polski. To sporo mniej niż unijna średnia. Lasy porastają 38 proc. powierzchni Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 w swej treści zawiera nowy art. 39b dotyczący wyjątkowego tymczasowego wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w czerwcu 2020 r. znowelizowana została Ustawą z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1106). Zgodnie z nowelizacją, do wspomnianej powyżej Ustawy z 2 marca 2020 dodany został art. 31y ust. 3, w którym ustawodawca zawarł regulację, zgodnie z którą Minister Finansów w drodze rozporządzenia może dokonać wydłużenia terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych zgodnie z treścią artykułu 86a § 1 pkt 10 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub dotyczących wymiany informacji podatkowych z państwami trzecimi.

Podkategorie