Wraz z ostatnim dniem lipca br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

W ostatnią niedzielę lipca rolnicy w całej Polsce będą wybierać przedstawicieli do izb, czyli samorządu rolniczego.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243) zaistniała konieczność wydania przez Prezesa Rady Ministrów nowego rozporządzenia regulującego finansowanie kosztów nadzoru zarówno nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi jak i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Wspomniana ustawa ustanowiła poważne zmiany w zakresie finansowania kosztów nadzoru.

Z dniem 2 lipca br. Minister Finansów skierował pod obrady Komitetu do spraw Europejskich projekt Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Już na wstępie podkreślić należy, że wspomniany projekt jest procedowany w szczególnym, pilnym trybie. Wynika on z faktu zamieszczenia projektu Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, z czego wynika brak konieczności opracowywania założeń do projektu ustawy oraz pominięcia uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Podkategorie