W dniu dzisiejszym, podczas posiedzenia izby wyższej, senatorowie rozpatrzą Ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na etapie prac parlamentarnych organem upoważnionym do reprezentowania stanowiska Rady Ministrów jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przypomnieć należy również, że wnioskodawcą wspomnianego aktu prawnego jest Rada Ministrów. W trakcie 22 posiedzenia izby tej kadencji Senat rozpatrzy ustawę, której zasadniczym celem jest umożliwienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Ustawa nowelizująca ma również zapewnić wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

            W Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu planuje się w szczególności:

- dokonanie rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych, którymi są podmioty związane zakazem stosowania środków określonych w przepisach. Przypomnieć warto, że obecnie do grupy instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza m.in.: banki  krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji  płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,  małe  instytucje  płatnicze,  biura  usług płatniczych oraz agentów rozliczeniowych, czy też m.in. firmy i fundusze inwestycyjne. Obecnie kategoria ta zostanie uzupełniona o przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

- rozszerzenie zakresu ustawy o warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre ze wskazanych powyżej instytucji obowiązanych;

- wprowadzenie do ustawy regulacji zapewniających ochronę pracownikom lub współpracownikom instytucji obowiązanych, zgłaszających anonimowo naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

- zapewnienia komplementarności przepisów regulujących prowadzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, tj. systemu zawierającego dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką;

- rozszerzenia przypadków obligatoryjnego stosowania przez instytucje zobowiązane środków bezpieczeństwa finansowego oraz wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego;

- rozszerzenia katalogu czynów, za które instytucjom obowiązanym mogą zostać wymierzone kary administracyjne;

- rozszerzenia zakresu krajowej oceny ryzyka.

            Zmianą godną podkreślenia jest również planowane uzupełnienie treści Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej o przyznanie organom Krajowej Administracji Skarbowej prawa dostępu do zbiorów danych gromadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne.

            Omawiana ustawa, poza Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nowelizować ma również Ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej czy też Ustawę z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

            Dodać trzeba, że senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która rozpatrzyła ustawę, rekomenduje izbie wyższej przyjęcie ustawy i wprowadzenie do jej treści pięciu poprawek. Zgodnie z ustawą ma ona wejść w życie co do zasady, po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.