W dniu 20 lipca br. rozpoczęto konsultacje publiczne projektu ustawy Ordynacja podatkowa. Minister finansów wyznaczył termin zgłaszania ewentualnych uwag do dnia 7 września br. Wspomniany projekt ustawy został również wraz z uzasadnieniem skierowany do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz z uwagi na doniosłość społeczno-gospodarczą również przesłany do Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Projekt aktu prawnego został również dosłany pozostałym członkom Rady Ministrów w ramach tzw. konsultacji międzyresortowych.

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdził Roczne Sprawozdanie z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2017.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok.

Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi. Według danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Na południu kraju wystąpiła ponadto powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR.