W dniu wczorajszym ukazały się projekty rozporządzeń Ministra Finansów, których celem jest doprecyzowanie regulacji dotyczących egzekucji administracyjnej, zwłaszcza w związku ze zmianami wprowadzonymi do Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 1966 nr 24 poz. 151).

Ustawa z dnia 16 października 2019 r., o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217), wprowadziła zmiany m.in. do treści Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1655, 1798 i 2217).

Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej uprzejmie zaprasza na seminarium pt. „Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027” pod patronatem Pana dra Czesława Siekierskiego, posła na Sejm RP IX Kadencji, posła do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2019, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019

10 lutego br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

3 lutego br. Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie elementów wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia, oraz oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia.

Podkategorie