Ponad 140 naukowców wzywa Komisję Europejską do zakazania hodowli klatkowej. Swoim listem wspierają oni Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, prowadzoną przez międzynarodową fundację Compassion in World Farming wraz z jej polskim oddziałem Compassion Polska i podpisaną przez niemal 1 400 000 Europejek i Europejczyków.

W Polsce w klatkach trzymanych jest ponad 40 milionów zwierząt hodowlanych. To więcej, niż liczba obywateli i obywatelek naszego kraju, a Polska jest 1. krajem unijnym w którym zamyka się najwięcej kur w klatkach.

Pełna treść listu poniżej:

Przewodnicząca Komisji von der Leyen,
Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans,
Komisarze Kyriakides i Wojciechowski,
Komisja Europejska
B-1049 Bruksela
Belgia

Szanowna Przewodnicząca Komisji von der Leyen, Wiceprzewodniczący Komisji Timmermans oraz Komisarze Kyriakides i Wojciechowski

Naukowcy wspierają zakończenie hodowli klatkowej w całej UE

Naukowy argument przeciwko klatkom jest jasny – europejskie zwierzęta hodowlane prowadzą nędzne życie na ograniczonej przestrzeni. Wielu z nich odmawia się ważnych i podstawowych naturalnych zachowań i tego, co sprawia, że ​​warto żyć. Istnieją lepsze sposoby hodowli i jako eksperci w dziedzinie dobrostanu zwierząt wzywamy Komisję Europejską do zaktualizowania prawodawstwa, aby odzwierciedlić to, co wszyscy wiemy, że jest prawdą – żadne zwierzę hodowlane nie powinno cierpieć w klatce.

W pełni popieramy apel ponad 1 miliona osób, które niedawno podpisały Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, wzywającą UE do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt.

W Unii Europejskiej ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest zamkniętych w klatkach. Badania naukowe pokazują, że klatki mają z natury poważne wady z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, a ich stosowanie jest niezgodne z Traktatem uznającym zwierzęta za istoty czujące. W każdym przypadku istnieją komercyjnie opłacalne alternatywy, które zapewniają lepszy dobrostan zwierzętom.

Wspieramy wycofanie następujących:

„Wzbogacone” klatki dla kur niosek: klatki bateryjne są już objęte zakazem w UE. EFSA stwierdziła, że we wzbogaconych klatkach „repertuar zachowań jest nadal ograniczony w porównaniu z zachowaniem ptaków w systemach bezklatkowych”. W ulepszonych klatkach kury wciąż nie mogą zaspokoić swoich potrzeb, takich jak grzędowanie, swobodne poszukiwanie pożywienia i kąpiele piaskowe.

Klatki porodowe: są tak wąskie, że maciory nie mogą się obrócić ani wykonywać swoich naturalnych odruchów związanych z budowaniem gniazda. Badania pokazują, że śmiertelność prosiąt w kojcach porodowych może być tak samo niska lub wręcz niższa niż w kojcach porodowych. Satysfakcja macior związana z budowaniem gniazda jest powiązana z późniejszymi pozytywnymi macierzyńskimi odruchami u matek, mniejszą liczbą zgniecionych prosiąt, a także zdrowszymi prosiętami. W przeciwieństwie do tego, trzymanie macior w klatkach może prowadzić do przedłużonego porodu, wyższej liczby urodzeń martwych prosiąt oraz do agresywnych zachowań matek.

Kojce indywidualne: ograniczenie unijne dotyczące tychże nadal pozwala na ich stosowanie przez pierwsze cztery tygodnie ciąży. Wynika to z obaw, że mieszanie w stadzie macior we wczesnej ciąży może być szkodliwe dla wskaźnika ciąż oraz rozwoju zarodków i ich przeżywalności. Jednak wiele badań nie wykazało niekorzystnego wpływu takiego mieszania macior na ich zdolność reprodukcyjną, wskaźniki ciąż lub przeżycie zarodków. Prawo unijne powinno więc zostać zmienione w celu usunięcia wyjątku, który zezwala na korzystanie z kojców dla loch w pierwszych czterech tygodniach ciąży.

Młode kurki (kury przed rozpoczęciem składania jaj) oraz nioski i brojlery rozpłodowe: obecnie nie ma żadnych ograniczeń co do przetrzymywania tych ptaków w jałowych lub wzbogaconych klatkach. Należy zaprzestać używania obu typów klatek dla tych ptaków.

Klatki dla królików hodowlanych: prawie wszystkie króliki w UE są zamknięte w przepełnionych, jałowych, drucianych klatkach, w których ich jakikolwiek ruch jest poważnie ograniczony. Praktycznie nie mają możliwości ćwiczeń, co prowadzi do osłabienia kości, podczas gdy druciane podłoże często powoduje bolesne owrzodzenia nóg i łap. Króliki w klatkach nie są w stanie wykonywać wielu ważnych naturalnych zachowań, takich jak kopanie, ukrywanie się i żerowanie. Prowadzi to do ogromnego stresu i nieprawidłowości zachowań, takich jak powtarzające się gryzienie klatki.

Klatki dla przepiórek, kaczek i gęsi: co najmniej 143 mln przepiórek jest hodowanych rocznie w UE na mięso i jaja. Większość z nich jest trzymana w klatkach, w których nie są w stanie wykonywać swoich naturalnych zachowań, w tym biegać, zażywać kąpieli piaskowych i żerować. Cierpienie, którego doświadczają jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ dostępne są systemy z chowu ściółkowego i wolnego.

Stosowanie klatek w hodowli kaczek i gęsi jest już niezgodne z prawem na mocy różnych zaleceń Rady Europy. Mimo to kaczki i gęsi hodowane na foie gras są wciąż przetrzymywane w małych, jałowych klatkach przez ostatnie dwa tygodnie życia i karmione w tym okresie na siłę. Należy zaprzestać stosowania tych klatek, a także karmienia wymuszonego.

Indywidualne kojce dla cieląt: Dyrektywa dot. hodowli cieląt wymaga, aby cielęta były trzymane w grupach od 8 tygodnia życia, ale dopuszcza trzymanie ich w indywidualnych kojcach do tego wieku. Badania pokazują, że cielęta hodowane w izolacji mają niewystarczające umiejętności społeczne, trudności w radzeniu sobie w nowych sytuacjach, a także słabszą zdolność uczenia się. Dyrektywę należy zmienić tak, aby wymagała, aby cielęta były trzymane w grupach lub parach po oddzieleniu od matki, z wyjątkiem przypadków, gdy lekarz weterynarii zaświadczy, że chore lub ranne cielę musi być trzymane w indywidualnym pomieszczeniu.

Niektórzy hodowcy trzymają cielęta indywidualnie, twierdząc, że zmniejsza to ryzyko chorób, ale badania wskazują, że niski odsetek chorujących zwierząt można osiągnąć, gdy cielęta są trzymane w małych, stabilnych grupach oraz poprzez dobre praktyki zarządzania hodowlą, w tym odpowiednie metody karmienia mlekiem, zapewnienie higieny, odpowiedniej wentylacji, praktykowanie karmienia siarą oraz monitorowanie diety i zdrowia zwierząt.

Podsumowując, dowody naukowe zdecydowanie wskazują, że trzymanie zwierząt gospodarskich w klatkach musi zostać zakończone. Popieramy i wzywamy Komisję Europejską do wydania decyzji w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, która obejmuje przegląd prawodawstwa mający na celu wycofanie klatek z hodowli.