Wejście w życie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 z późn. zm.) umożliwiło poddane nowelizacji Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) jak i spowodowało konieczność opracowania przez Ministra Finansów projektu Rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Zasadniczy cel projektowanego rozporządzenia wynika ze znowelizowanego art. 6 § 2 ustawy z 1966 r. Zawiera on upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania omawianego tu aktu prawnego.  

Ekonomiści uprzedzają, że kryzys dopiero przed nami i spierają się o głębokość nadchodzących recesji.

6 priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 

Zgodnie z treścią art. 3 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (Dz. U. poz. 836) z końcem kwietnia br. zaistniała konieczność uchylenia dotychczas obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 315). Zmiana brzmienia przepisu upoważniającego, w związku z wejściem w życie wspomnianej ustawy, spowodowała, że z końcem kwietnia br. Minister Rozwoju skierował do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi. Planowane zakończenie wspomnianych uzgodnień projektu i przyjmowanie opinii zakończyć się ma do dnia 18 maja. W procesie konsultacji publicznych udział biorą Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Pracodawcy RP oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Nasza wyobraźnia nie nadąża za tempem katastrofy klimatycznej, a już zupełnie nie nadążają za nim decyzje administracyjne i ministerialne. W tym roku zubożeje cała przyroda i bardzo odczujemy, że jesteśmy jej częścią.

Podkategorie