Na ostatnim posiedzeniu plenarnym izby wyższej senatorowie przyjęli bez poprawek Ustawę o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. Wspomniany akt prawny skierowany został do Sejmu 13 maja br. jako projekt rządowy. Izba niższa uchwaliła ustawę na 30 posiedzeniu Sejmu w dniu 20 maja 2021 r. Na etapie procedowania ustawy w Senacie, zarówno Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz senacka Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek, co ostatecznie izba wyższa przyjęła w dniu 18 czerwca br.

            Zasadniczym celem nowej ustawy jest znowelizowanie treści art. 11b ust. 4 Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. 1994 nr 98 poz. 473 z późn. zm.) W dotychczasowym brzmieniu stanowił on, że akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogli obejmować jedynie plantatorzy powiązani umowami kontraktacji buraków cukrowych z powyższą spółką lub też jej pracownicy, jak również mogły je nabywać inne osoby jedynie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Natomiast w sytuacji podwyższenia kapitału zakładowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Skarb Państwa uzyskiwałby akcje nowej emisji, ale z wyłączonym prawem głosu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11b ust. 4: ,, Akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie Skarb Państwa, plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być objęte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu.”

            Przyjęcie przez obydwie izby parlamentu Ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, to naturalna pochodna procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej. Proces ten, realizowany w oparciu o aktywa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. ma przyczynić się do rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego, zaś w szerszym kontekście wpisuje się w zamierzenia określone w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z 2016 roku. Zdaniem wnioskodawcy projektu, w tym przypadku Ministra Aktywów Państwowych ,,proponowana zmiana jest niezbędna do skutecznego przeprowadzenia procesu konsolidacji, dzięki której udział osób prowadzących działalność rolniczą w utworzonej w wyniku konsolidacji grupie kapitałowej może przyczynić się do poprawy ich sytuacji na rynku przez skrócenie łańcuchów dostaw […] pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się uczciwej konkurencji oraz prowadzić do zwiększenia dochodów
z prowadzonej działalności, a przez to do rozwoju obszarów wiejskich”.

            Planowana konsolidacja spółek skupionych wokół Krajowej Spółki Cukrowej S.A., która wymagać będzie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ma zwiększyć konkurencyjność sektora rolno-spożywczego oraz gwarantować zwiększenie miejsc pracy. Z kolei podwyższenie kapitału zakładowego ma zostać dokonane w drodze wkładu niepieniężnego udziałów jednoosobowych spółek z branży rolno-spożywczej ze strony Skarbu Państwa.

            Przypomnieć należy, że w obrębie krajowej gospodarki Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zajmuje wyjątkowe miejsce, w planach Rady Ministrów pełnić ma funkcję swoistego integratora wokół którego zbudowana zostanie Krajowa Grupa Spożywcza. Do zadań tej ostatniej, która ma podjąć działalność w tym roku zaliczyć należy pełnienie funkcji regulatora rynku rolno-spożywczego oraz jego promocję. W maju tego roku przedstawiciel rządu informował, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na konsolidację spółek z branży rolno-spożywczej.

            Krajowa Spółka Cukrowa S.A. została zresztą wymieniona expressis verbis, jako przedsiębiorstwo o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. W obecnej chwili Skarb Państwa posiada 79,69% udziałów w kapitale zakładowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

            Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.