W dniu dzisiejszym, podczas posiedzenia izby wyższej, senatorowie rozpatrzą Ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Na etapie prac parlamentarnych organem upoważnionym do reprezentowania stanowiska Rady Ministrów jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przypomnieć należy również, że wnioskodawcą wspomnianego aktu prawnego jest Rada Ministrów. W trakcie 22 posiedzenia izby tej kadencji Senat rozpatrzy ustawę, której zasadniczym celem jest umożliwienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE. Ustawa nowelizująca ma również zapewnić wdrożenie do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

W najbliższym tygodniu, w dniach 24-26 marca br. podczas 22 posiedzenia Senatu RP X kadencji zostanie poddany drugiemu czytaniu senacki projekt ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju. Zdaniem dwudziestu ośmiu senatorów, wnioskodawców projektu, utworzenie Agencji Spójności i Rozwoju umożliwi zapewnienie przejrzystego i uczciwego sposobu podział środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Nowa agencja, która miałaby znajdować się w strukturze administracji miałaby wykonywać zadania z zakresu zarządzania niektórymi funduszami Unii Europejskiej. Zdaniem wnioskodawców, dla efektywnego zarządzania i wydawania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski, niezbędne jest zapewnienie współpracy administracji rządowej i samorządowej.

Ponad 140 naukowców wzywa Komisję Europejską do zakazania hodowli klatkowej. Swoim listem wspierają oni Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, prowadzoną przez międzynarodową fundację Compassion in World Farming wraz z jej polskim oddziałem Compassion Polska i podpisaną przez niemal 1 400 000 Europejek i Europejczyków.

Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Agro Promotion zaprasza do udziału w międzynarodowym wydarzeniu „EU Agro-Trade Platform”, które odbędzie się za pośrednictwem interaktywnej platformy online: https://agro-trade-platform.b2match.io/

Podkategorie