W połowie tego miesiąca Prezydent podpisał dwie ustawy istotne z punktu widzenia gospodarki, tj. Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Zamówień Publicznych.

W dniu 28 października br. kończy się wyznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania projektu Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.

Gospodarstwa domowe odpowiadają za 53 proc. odpadów żywnościowych, a przeciętny Polak produkuje rocznie 54 kg odpadów spożywczych - wskazała firma doradcza Deloitte.

 Małe firmy mają szczególny problem z innowacyjnością.

Z dniem 2 października br. upłynął termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i zgłaszania opinii do siedmiu projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących określenia stawek płatności.

Podkategorie