Obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2000 nr 88 poz. 983 z późn. zm.), stanowiąca podstawę funkcjonowania i organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki, była w 2015 roku częściowo zmieniona Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1888). Wspomniana nowelizacja z 2015 roku, mająca usprawnić zakładanie i organizację grup producentów rolnych, w części zawierała przepisy niespójne i mogące powodować wątpliwości przy jej stosowaniu. Stąd też do 23 października trwa proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych związanych projektem Ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli mniej testujemy, a wykrywamy coraz więcej zakażeń, oznacza to, że maleje nasza zdolność do szybkiego wykrywania i izolowania ognisk COVID-19.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority) oficjalnie poinformował, że zamierza wraz z końcem września wycofać ustanowione z początkiem kwietnia tego roku wytyczne dotyczące ustanowienia moratoriów na spłatę kredytów.

Sygnatariusze Listu deklarują zgodną współpracę i wzajemną pomoc nad dalszym rozwijaniem zdalnej bankowości, zainicjowaną wdrożeniem projektu BS API, a także dopracowaniem rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w obszarze budowy systemu i wymiany danych w ramach Zrzeszeń, jako istotnego warunku dla optymalizacji procesu przygotowywania przez banki spółdzielcze sprawozdawczości.

W związku z koniecznością wydania rozporządzenia do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) Minister Finansów podjął prace nad projektem Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

Podkategorie