Złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomości rolnych - zakłada projekt nowelizacji ustawy ws. obrotu ziemią. Po zmianach więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne.

Chodzi o projekt zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez ministra rolnictwa.

W projektowanej ustawie rozszerzono katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Chodzi o nieruchomości rolne położone:

  1. w granicach administracyjnych miast,
  2. grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości,
  3. nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. ”ogródki przydomowe”.

Do 1 ha bez statusu rolnika.

Dzięki nowym rozwiązaniom – nie mając statusu rolnika indywidualnego – można będzie nabyć nieruchomość rolną m.in. o powierzchni do 1 ha; w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym; w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku; w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. W tych przypadkach nie będzie już potrzebna zgoda dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na nabycie nieruchomości rolnej.

Skrócenie okresu obowiązującego prowadzenie gospodarstwa

Istotna zmiana dotyczy skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz okresu, gdy nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Zgodnie z projektem, zgoda na sprzedaż lub w oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia będzie wydawana przez dyrektora generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej, a nie – jak do tej pory – przez sąd. W założeniu ma to spowodować, że uzyskanie zgody będzie prostsze i tańsze.

Rozszerzono katalog osób bliskich

Zgodnie z oczekiwaniami rolników, rozszerzono katalog osób bliskich – w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.

Umożliwiono nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

W projekcie określono wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Wskazano także dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

Projekt zakłada, że dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego będzie pisemne oświadczenia prowadzącego gospodarstwo (zrezygnowano z wymogu poświadczenia przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta).

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Autor: PAP