W dniu jutrzejszym upływa termin zgłaszania uwag i zajmowania stanowiska odnośnie projektu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami finansowymi. Ministerstwem wiodącym w pracach nad wspomnianym projektem jest Ministerstwo Finansów.

         Upoważnienie ustawowe dla wydania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami finansowymi wynika z treści art. 117u ust. 3 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych ( Dz. U. 2017 poz. 2003 z późn. zmianami).

         Jak wskazano w treści § 1 projektu rozporządzenia, określa ono:

  • terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez małe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, zwanych dalej „kosztami nadzoru”;
  • sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.

         Jak wskazano w uzasadnieniu do omawianego projektu, jego celem jest określenie metody obliczania wpłat na koszty nadzoru, dla małych instytucji płatniczych, na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Wnioskodawca w projekcie rozporządzenia wyznaczył stawkę na poziomie dozwolonego ustawowo maksimum, tj. w wysokości 0,025%, przy czym,  stosownie do przepisów ustawy upoważniającej, wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, wyliczana będzie od wartości obrotów związanych ze świadczeniem przedmiotowych usług. Dodać należy, że zgodnie z przepisami ustawy upoważniającej, tj. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego nad małymi instytucjami płatniczymi, liczona ma być od wartości obrotów związanych ze świadczeniem usług.

         W projekcie przedstawiono również wzór służący do wyliczenia wysokości wpłaty należnej od danej małej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy.

         Zgodnie z § 2 ust. 5 projektu Rozporządzenia w celu ustalenia wysokości należnej wpłaty małe instytucje płatnicze przyjmować będą dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z art.117r ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych za rok kalendarzowy poprzedzający o dwa lata dany rok, a w przypadku małych instytucji płatniczych, których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy – za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.

         Jednocześnie Rozporządzenie nakłada obowiązek na Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego podania do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja danego roku, wysokości stawki obowiązującej w danym roku, jak również wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym. Wskazane dane opublikowane mają być w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Małe instytucje płatnicze dokonywać mają wpłat do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Ponadto zgodnie z § 4 ust. 2, planuje się nałożenie obowiązku na małe instytucje płatnicze, polegającego na konieczności przekazania Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego w terminie dziesięciu dni od daty uiszczenia wpłaty, danych dotyczących:

- nazwy, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy;

- wysokości należnej wpłaty wraz ze wskazaniem całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok kalendarzowy, za który należna jest wpłata albo w roku obrotowym zakończonym w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok;

- wysokości zastosowanej stawki do obliczenia należnej wpłaty;

- wysokości należnej wpłaty;

- wysokości wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

- datę tej wpłaty.

         Załącznikiem do projektu rozporządzenia jest wzór należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

         Podkreślić trzeba, że małe instytucje płatnicze rozpoczynające działalność gospodarczą, dokonywać będą pierwszej wpłaty za rok kalendarzowy następujący dwa lata po roku, w którym instytucja rozpoczęła działalność.

         Planuje się, że rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.