Z początkiem maja br. Minister Finansów podjął działania legislacyjne, których celem jest wprowadzenie do systemu prawnego projektu Rozporządzenia w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego.

Z dniem 6 maja Minister Finansów rozesłał wspomniany projekt w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień oraz opiniowania. Wskazany przez wnioskodawcę termin zgłaszania uwag odnośnie do projektu upływa z dniem 21 maja b.r.

            Zauważyć należy, że podstawę prawną do wydania Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego stanowi upoważnienie ustawowe zawarte w art. 128 ust. 6a pkt 2b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326). W przytoczonym przepisie wskazano, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego, może określić, w drodze rozporządzenia: poziom istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego, o którym mowa w art. 178 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 575/2013.

            W ślad za opublikowaną przez Ministra Finansów tzw. Oceną Skutków Regulacji wskazać należy expressis verbis, że: identyfikacja przeterminowanego zobowiązania kredytowego służy do stwierdzenia stanu niewykonania zobowiązania i w konsekwencji wpływa na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego oraz poziom oczekiwanych strat. Polska, podobnie jak pozostałe Państwa Członkowskie, została zobowiązana na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/171 z dnia 19 października 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wysokości progu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego (Dz. Urz. UE L 32 z 6.2.2018 r., str. 1), zwanego dalej: „rozporządzeniem delegowanym”, do zdefiniowania kryteriów, po przekroczeniu których przeterminowane zobowiązanie kredytowe zostanie sklasyfikowane jako niewykonanie zobowiązania.

            Zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) próg istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego tworzą zarówno elementy bezwzględne jak i względne. Tak zwany składnik bezwzględny wskazuje maksymalną kwotę sumy wszystkich kwot przeterminowanych zobowiązań dłużnika względem danej instytucji, jej jednostki dominującej lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych. Z kolei składnik względny stanowi wielkość procentową, która odzwierciedla kwotę przeterminowanych zobowiązań kredytowych wobec  łącznej kwoty wszystkich ekspozycji bilansowych tej instytucji, jej jednostki dominującej lub z którejkolwiek z jej jednostek zależnych wobec tego dłużnika, z wyłączeniem ekspozycji kapitałowych.  

            W unijnym rozporządzeniu zawarto wartości graniczne progu istotności wspomnianego przeterminowanego zobowiązania kredytowego. Wobec tzw. składnika bezwzględnego dla ekspozycji detalicznych kwota maksymalna określona została na 100 euro lub równowartość tej kwoty wyrażonej w odpowiedniej walucie krajowej, a dla innych niż detaliczne 500 euro lub równowartości tej kwoty w odpowiedniej walucie krajowej. Dopuszczalna wartość progu względnego lokowana jest w przedziale 0%-2,5%, przy czym wartość domyślna wynosi 1%.

            W § 2 projektu Rozporządzenia w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego zdefiniowano  parametry progu istotności. § 2 projektu stanowi, że: kwotę stanowiąca sumę wszystkich kwot przeterminowanych zobowiązań kredytowych dłużnika wobec instytucji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 575/2013, jej jednostki dominującej lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych, uznaje się za istotną, jeżeli jej poziom przekroczy:

1) w przypadku:

  1. a) ekspozycji detalicznych – 400 złotych,
  2. b) innych niż ekspozycje detaliczne – 2000 złotych oraz

2) 1% łącznej kwoty wszystkich ekspozycji bilansowych tej instytucji, jej jednostki dominującej lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych wobec tego dłużnika, z wyłączeniem ekspozycji kapitałowych.

            W uzasadnieniu do projektu, Minister Finansów wskazał, że proponowane w § 2 parametry progu są zbieżne z domyślnymi parametrami progu zawartymi w unijnym rozporządzeniu delegowanym oraz z parametrami kształtującymi się w innych państwach Unii Europejskiej. ,,Zdaniem wnioskodawcy umożliwi to zwiększenie spójności procesu identyfikacji niewykonania zobowiązania, co ma szczególne znaczenie w przypadku banków konsolidowanych na poziomie UE. Ponadto zaproponowana wysokość składnika bezwzględnego stanowi przybliżoną wartość składnika wynikającego z rozporządzenia delegowanego i jednocześnie zapewnia bufor związany z ewentualnymi fluktuacjami kursu EUR/PLN”.

            Projektuje się, że Rozporządzenie w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.