Na szczególną uwagę zasługują przepisy, które weszły w życie 18 maja 2018 r., regulujące możliwość zatrudnienia przez rolników pracownika do pomocy przy zbiorach.

Przez umowę o pomocy przy zbiorach pomocnik rolnika zobowiązuje się do świadczenia pomocy przy zbiorach produktów rolnych takich jak: chmiel, owoce i warzywa, tytoń, a także ziół i roślin zielarskich, w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc.

Umowa o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą, która będzie świadczyła pomoc przy zbiorach.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach. Pomocnik przed zawarciem takiej umowy składa oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami. Łączny czas świadczenia pomocy przy zbiorach przez jednego pomocnika rolnika nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym (u wszystkich pracodawców – rolników).

Pomoc rolnika podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu:

  • wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz,
  • zdrowotnemu.

Obowiązek zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia spoczywa na rolniku. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pomocy przy zbiorach. Składki opłacane są przez rolnika za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 152 zł. Składka jest niepodzielna, czyli niezależnie od liczby przepracowanych dni w miesiącu jej wysokość pozostaje bez zmian. Rolnik musi przygotować informację o przychodach osiągniętych przez pełnomocnika z tytułu zawartej umowy, na formularzu PIT - 11 i przesłać tę informację na adres pomocnika oraz do właściwego urzędu skarbowego do lutego następnego roku podatkowego. Jeśli przychody z tej umowy były jedynymi przychodami podatnika i nie przekroczyły kwoty 13 001 zł., podatnik nie musi w ogóle płacić podatku.

             Obowiązek, jaki spoczywa na pomocniku rolnika, to rozliczenie się z podatku od uzyskanego dochodu w kraju, którego jest obywatelem.

Umowa o pomocy przy zbiorach jest korzystną alternatywą dla obu stron, rolnik w tym przypadku jest w niewielkim stopniu obciążony finansowo, a pracownik ma zagwarantowane ubezpieczenie.

Podstawa prawna:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U.2019, poz.299)