Z końcem maja Minister Finansów rozpoczął procedowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

Termin zgłaszania uwag do opublikowanego projektu, w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania upływa w dniu 7 czerwca br.

            Podstawą wydania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego jest art. 132zg ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659  i 730). Zawarte we wspomnianym akcie prawnym upoważnienie ustawowe to konsekwencja wprowadzenia zmian do systemu finansowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Przypomnieć należy, że obowiązuje już ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243). Zgodnie ze wspomnianą ustawą, koszty nadzoru mają być finansowane bez pośrednictwa budżetu państwa, wprost z przychodów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który jest organem administracji publicznej, działającym w oparciu o plan finansowy.

            Jak wiadomo, od 1 stycznia 2019 r. istnieje nowy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będący państwową osobą prawną. Jej organami są Komisja Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. W § 1 projektu omawianego rozporządzenia wskazano, że określa ono:

1)     terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie  działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, zwanych dalej „kosztami nadzoru”;

2)     sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1;

3)     wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego opłat za:

  1. a) wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”, z wyjątkiem przypadku, w którym zmiana zezwolenia polega wyłącznie na ograniczeniu rodzaju usług płatniczych, do świadczenia których jest uprawniona krajowa instytucja pieniądza elektronicznego,
  2. b) dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „rejestrem”, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy.

        Celem nowego projektu rozporządzenia Ministra Finansów jest dopasowanie przepisów wykonawczych do nowych rozwiązań ustawowych. Ponadto, projekt ma umożliwić uproszczenie sposobu i trybu wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego.

            Zmianą w stosunku do obecnie obowiązującego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego uległa zmianie metoda wyliczania wysokości wpłaty oraz termin wnoszenia stosownej wpłaty przez instytucję pieniądza elektronicznego.

            Z projektu usunięto tzw. instytucję zaliczki na poczet kosztów nadzoru, zmianie ma ulec wysokość stawki wymaganej do obliczenia maksymalnej kwoty, jaka może być należna od danej instytucji pieniądza elektronicznego. Na Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego nałożono obowiązek podawania do publicznej wiadomości wysokości stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

            Utrzymany zostaje dotychczasowy obowiązek przedkładania rocznej deklaracji przez instytucję pieniądza elektronicznego. Jak wskazano w uzasadnieniu: Po wejściu w życie projektowanych przepisów deklaracja będzie składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny, co będzie stanowiło zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla nadzorowanych podmiotów.

            Podstawę ustalenia wysokości wpłaty wobec instytucji pieniądza elektronicznego, których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy, stanowić będą dane za rok obrotowy zakończony w roku kalendarzowym poprzedzającym o dwa lata dany rok.

            Wobec instytucji pieniądza elektronicznego, które rozpoczynać będą działalność w 2019 r. pierwsza wpłata ma zostać uiszczona dopiero w roku 2021 i dotyczyć ma kosztów nadzoru za ten rok. Dodać należy, że w projekcie określono obowiązek Przewodniczącego KNF odnośnie ogłoszenia wysokości kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym. Ponadto Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego będzie corocznie określał wysokość stawki obowiązującej w danym roku. Dane te są niezbędne dla banków do obliczenia składki.

        Wnioskodawca projektuje wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów wskazanym w uzasadnieniu do projektu, odstąpienie od 14-dniowego vacatio legis tłumaczy się koniecznością jak najszybszego wejścia w życie rozporządzenia z uwagi na konieczność finansowania UKNF w 2019 r. jako państwowej osoby prawnej.