Z początkiem tego miesiąca Minister Finansów opublikował na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Przypomnieć należy, że Minister Finansów wydał 11 lipca 2018 r. Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. poz. 1346). Celem wydania aktu prawnego było zaniechanie wspomnianego poboru podatku związanego z obrotem walutą wirtualną. Regulacja ta wynikała z orzecznictwa sądów administracyjnych, które kwalifikowały w wydawanych judykatach waluty wirtualne jako prawa majątkowe.
W związku z powyższym, obrót walutą wirtualną, który odbywa się na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Podkreślić trzeba, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.) umowa sprzedaży i umowa zamiany praw majątkowych obejmuje podatek liczony według stawki 1%, zaś podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa majątkowego, które jest przedmiotem umowy.

            W uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia Minister Finansów podkreśla, że w związku z handlem walutami wirtualnymi, który bazuje na nieustannym obrocie nimi poprzez zakup, sprzedaż i wymianę, a tym samym konieczność wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany,  powstać może konieczność zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Sytuacja taka mogłaby spowodować: ,, […] nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. Wydając rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej Minister Finansów miał na względzie, że tworząc normy prawne w sferze prawa publicznoprawnego, w szczególności w zakresie przepisów prawa podatkowego, racjonalny ustawodawca powinien dołożyć wszelkiej staranności, aby zachowana została właściwa proporcja między wynikającym z art. 84 Konstytucji RP obowiązkiem ponoszenia ciężarów publicznoprawnych, a prawem jednostki do własności i jej ochrony”.

            Jak wiadomo, na mocy przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), konkretnie zaś art. 22 § 1 pkt 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie.

            W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. podkreślono, że zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej ma charakter czasowy. W rozporządzeniu tym wskazano, że stosowanie zaniechania poboru podatku od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dotyczy transakcji dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r. Ograniczony okres stosowania zaniechania poboru podatku Minister Finansów tłumaczył koniecznością dogłębnego poznania nowego zjawiska, jakim jest obrót walutami wirtualnymi. Minister Finansów zakładał, że do końca czerwca br. uda się wypracować rozwiązania systemowe umożliwiające komplementarną regulację wspomnianej sfery.
W uzasadnieniu do dokumentu wnioskodawca podkreślił, że analizowania materia okazała się być skomplikowaną i wymaga dalszych prac nad jej uregulowaniem.  Zdaniem Ministra Finansów zasadne jest więc przedłużenie okresu obowiązywania zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej do dnia 31 grudnia 2019 r. 

            Projekt, będący obecnie w trakcie procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, zgodnie z propozycją Ministra Finansów ma wejść w życie z dniem 30 czerwca tego roku.