W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243) zaistniała konieczność wydania przez Prezesa Rady Ministrów nowego rozporządzenia regulującego finansowanie kosztów nadzoru zarówno nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi jak i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Wspomniana ustawa ustanowiła poważne zmiany w zakresie finansowania kosztów nadzoru.

Ponadto, ustawodawca wskazał w jej treści, że organami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego są Komisja Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z treścią ustawy, koszty wykonywania nadzoru nad rynkiem finansowym finansowane są bezpośrednio z przychodów uzyskiwanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.  Przypomnieć warto, że wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru – stanowiące przychody Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – wnoszone są przez podmioty nadzorowane, vide art. 19a ust. 2 pkt 1 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. Wspomniane wpłaty i opłaty na pokrycie kosztów nadzoru, ustala się w oparciu o kwotę ustaloną w planie finansowym Urzędu Komisji.

            Projekt nowego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową zmienić ma obowiązujące obecnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. 2014 poz. 1212).

            Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako podmioty objęte nadzorem zobligowane są mocą ustawy do ponoszenia tych kosztów. Celem opublikowania projektu nowego rozporządzenia i poddanie go uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom publicznym, jest dostosowanie aktu wykonawczego do nowej podstawy ustawowej, jak również uproszczenie sposobu i trybu wnoszenia należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru finansowego.

            Zmianie ulec ma sposób obliczania należnej wpłaty od podmiotu. Jak podkreślił wnioskodawca w uzasadnieniu do projektu wpłata liczona będzie na podstawie wysokości aktywów kasy na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, za który jest należna wpłata oraz zmianie ulegnie termin wnoszenia należnej wpłaty przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, tj. z 31 października na 31 sierpnia (§ 3 projektu rozporządzenia). Pozostaną w mocy przepisy regulujące dotychczasowy obowiązek przedkładania organowi rocznej deklaracji, którego podstawę prawną stanowi obowiązujące obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową.

 

            Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu deklaracja zawierać będzie:

 

1)     nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2)     wysokość należnej wpłaty wraz ze wskazaniem sumy aktywów bilansowych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym oraz wysokość zastosowanej stawki;

3)     kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

4)     datę wpłaty, o której mowa w pkt 3.

 

            Wspomniana deklaracja składana będzie jako dokument elektroniczny poprzez system teleinformatyczny. Zdaniem wnioskodawcy, taka forma składania deklaracji umożliwi faktyczne zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla nadzorowanych podmiotów. W § 4 ust. 1 projektu rozporządzenia planuje się, że należną wpłatę spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszczać będzie w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zdaniem wnioskodawcy umożliwi to bieżące pokrywanie kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru w części przypadającej na sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Podkreśla się, że przeniesieniu terminu płatności na trzeci kwartał roku podyktowane jest wymogiem utrzymania płynności finansowej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

            Obliczenie należnej wpłaty będzie następowało na podstawie danych pochodzących ze zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych sporządzanych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego. Wspomnieć należy, że projekt rozporządzenia zawiera w § 2 algorytm umożliwiający obliczenie należności od danego podmiotu. Wysokość wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy należnej od obowiązanego podmiotu stanowić będzie iloczyn sumy aktywów bilansowych podmiotu na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego, za który należna jest wpłata i stawki stanowiącej iloraz kwoty kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym i sumy aktywów bilansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego.

            Jak wskazano w dokumencie Ocena Skutków Regulacji, projekt rozporządzenia oddziaływać będzie łącznie na trzydzieści trzy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

            Planuje się, że Rozporządzenie w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.