Wraz z ostatnim dniem lipca br. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Obecnie, wspomniany projekt aktu prawnego skierowany został do konsultacji w ramach uzgodnień międzyresortowych jak i konsultacji publicznych oraz opiniowania.

            Zasadniczym celem wydania nowego aktu jest dostosowanie stanu prawnego do zmian, które są wprowadzone Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. Wspomniane zmiany mają umożliwić zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K poprzez wysyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane umożliwiające zastąpienie składanej obecnie deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz przesyłanych obecnie plików JPK_VAT.

            Proponowany dokument elektroniczny - plik JPK_VAT, ma stać się wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten ma być przesyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT. Zgodnie z projektem nowej regulacji podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie będą zobowiązani do złożenia tylko jednego dokumentu, obejmującego zarówno część deklaracyjną jak i ewidencyjną. Z kolei podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, składać będą plik JPK_VAT również za okresy miesięczne, wszakże z zastrzeżeniem, że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą zobowiązani wypełniać części która tyczy się deklaracji.

            Proponowane rozwiązanie ma uprościć rozliczanie się dla podatników, którzy nie będą musieli składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT. Uproszczeniem dla podatników ma być rezygnacja z dołączania do deklaracji podatkowych załączników.

            Co ciekawe, podstawę do wydania omawianego rozporządzenia stanowić mają dwa upoważnienia ustawowe, wynikające z Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, konkretnie zaś z art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14. Wspomniane artykuły wejdą w życie dopiero z dniem 1 kwietnia 2020 r.

            W myśl art. 99 ust. 13b Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw minister właściwy do spraw finansów publicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy.

            Z kolei zgodnie z art. 109 ust. 14 wspomnianej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i zakupów.

            W § 2 projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wymieniono szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

            Wymieniony paragraf stanowi, że deklaracje podatkowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą (w tym małych podatników, którzy wybrali bądź metodę kasową bądź też nie),  zawierają:

1) oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składana deklaracja;

2) dane identyfikacyjne podatnika;

3) oznaczenie rodzaju rozliczenia:

  1. a) miesięczne – w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo
  2. b) kwartalne – w przypadku deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

4) oznaczenie okresu, za który jest rozliczany podatek od towarów i usług, zwany dalej „podatkiem”: 
            a) miesiąc i rok – dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy, albo

  1. b) kwartał i rok – dla deklaracji składanej na podstawie art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

5) oznaczenie wersji (kodu) deklaracji składanej na podstawie:

  1. a) art. 99 ust. 1 ustawy albo
  2. b) art. 99 ust. 2 i 3 ustawy;

6) oznaczenie daty sporządzenia;

7) wskazanie celu złożenia deklaracji – złożenie deklaracji albo korekta deklaracji;

8) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego;

9) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego;

10) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu;

11) dodatkowe dane dotyczące rozliczenia;

12) objaśnienia w zakresie wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji;

13) pouczenia podatnika o tym, że:

  1. a) w przypadku niewpłacenia podatku w terminie lub wpłacenia go w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
  2. b) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność karna.

           

            W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów sprecyzowano również dane identyfikacyjne podatnika, dane niezbędne do obliczenia wysokości należnego podatku, jak również dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku naliczonego, oraz informacje niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Reguluje się ponadto, szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji.

            Zgodnie z projektem rozporządzenia, ma ono wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020r.