21 sierpnia br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, jak również rozesłał, w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych, projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania. Podstawą prawną wydania rozporządzenia stanowi art. 48a ust. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430).

            W przepisie upoważniającym wskazano, że: Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3,

2) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika – mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

            Na postawie wspomnianej ustawy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał wcześniej Rozporządzenie z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania.

            Obecna potrzeba nowelizacji obowiązującego do tej pory rozporządzenia z 5 lutego 2016 r. wynika z konieczności m.in. uzupełnienia listy dokumentów, które obligatoryjnie strona załącza do wniosku o uznanie organizacji producentów o plan biznesowy. Wymóg ten wynika z treści art. 161 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) Na podmiot, który występuje o uznanie za organizację producentów na rynku mleka i przetworów mlecznych nałożono wymóg przedstawienia dowodów świadczących, iż jest on zdolny: ,,prowadzić należycie działalność zarówno w kategoriach czasu, jak i efektywności oraz koncentracji podaży” – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu.  
            Podkreślić należy, że konieczność przygotowania planu biznesowego przez organizacje producentów ubiegające się o wsparcie, uregulowano również w treści art. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)

W treści art. 27 Rozporządzenia PE i Rady nr 1305/2013 wskazano, że wsparcie może zostać udzielone tym grupom i organizacjom producentów, które zostały formalnie uznane przez stosowny organ państwa w oparciu o przedłożony plan biznesowy, w celu: ,,ułatwienia tworzenia tego typu podmiotów w sektorach rolnictwa i leśnictwa do celów: 

1) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów producentów, którzy są członkami takich grup lub organizacji producentów;

2) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

3) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności; oraz

4) innych zadań, które mogą być prowadzane przez grupy i organizacje producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji”.

            Zgodnie z § 1 projektu, wspomniany plan biznesowy zawierać będzie takie informacje, jak dane identyfikujące organizację producentów, tj. nazwę, siedzibę i formę prawną organizacji producentów, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji. Ponadto, w planie biznesowym zawarte będą informacje dotyczące członków organizacji producentów – NIP lub REGON w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, PESEL – w przypadku osób fizycznych. W końcu - numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku członków organizacji producentów będących producentami.

            Dodać należy, że w planie biznesowym uwzględnione będą  musiały być również takie dane jak: opis struktury organizacyjnej organizacji producentów, informacja o posiadanych przez poszczególnych członków tej organizacji oraz samą organizację działkach ewidencyjnych oraz ich powierzchni wykorzystywanych do produkcji, informacja o posiadanych przez poszczególnych członków tej organizacji oraz organizację krowach, jak również wykaz budynków, budowli, maszyn, urządzeń i środków transportu. Przedstawione będą musiały zostać również dane szacunkowe dotyczące przychodów i kosztów prowadzenia działalności przez organizację planowane na okres minimum pięciu kolejnych lat, z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata realizacji planu. Analogicznie, w planie biznesowym ma zostać podana szacunkowa ilość mleka lub przetworów mlecznych, które mają zostać wyprodukowane i przeznaczone do sprzedaży. Wskazane mają zostać również planowane źródła finansowania planowanych działań organizacji producentów.

            Istotnym elementem planu biznesowego ma być również wskazanie zamierzeń biznesowych, które organizacja producentów zamierza realizować w perspektywie minimum najbliższych pięciu lat.

            Wnioskodawca planuje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.