W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi proceduje się obecnie projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2019 r.

Projekt opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji ma za zadanie umożliwienie wypłaty pomocy finansowej podmiotom, które złożyły wniosek o jej przyznanie w ramach poddziałania ,,Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” , jak i działań takich jak: ,,Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, ,,Rolnictwo ekologiczne”, ,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”. Proponowane rozporządzenie ma umożliwić wypłatę zaliczek.

            Podstawą prawną projektu stanowi art. 38a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 627). Powyższa ustawa określa m.in.: warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działań i poddziałań objętych programem. Decyzję o wypłacie zaliczek podejmuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

            Przypomnieć należy, że pomoc wypłacana w ramach poddziałania ,,Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” określona została w art. 22 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. W art. 22 wspomnianego rozporządzenia wskazano, że: Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) udziela się publicznym i prywatnym posiadaczom gruntów i ich stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje koszty założenia i roczną premię na hektar w celu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej oraz utrzymania, w tym wczesnego i późnego czyszczenia, przez okres maksymalnie dwunastu lat. W przypadku gruntów będących własnością państwa wsparcie może zostać udzielone tylko jeśli organ zarządzający takim gruntem jest podmiotem prywatnym lub gminą.

            Wysokość zaliczki na poczet pomocy udzielanej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w zakresie rocznej premii wskazanej w art. 22 Rozporządzenie PE i Rady (UE) stanowi iloczyn 85% stawek danej pomocy i obszaru stwierdzonego w ramach kontroli. Dodać trzeba, że wspomniany mechanizm kontroli wynika z treści art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008. Wskazano tam, że system kontroli ustano­wiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 58 ust. 2 obejmuje systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. System ten jest uzupełniany o kontrole na miejscu.

            W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wnioskodawca wskazał, że proponowana regulacja ,,ujednolici również tryb wypłaty pomocy w ramach działań obszarowych objętych PROW 2014-2020 z rozwiązaniami stosowanymi w ramach systemu płatności bezpośrednich.” Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypłata zaliczek w wysokości 85% ma zmaksymalizować efektywność tego środka pomocowego na rzecz wzrostu płynności finansowej gospodarstw wnioskodawców.

            Zgodnie z § 3 projektu rozporządzenia wypłata zaliczek na poczet pomocy finansowej udzielanej podmiotom, które złożyły stosowne wnioski ma się rozpocząć z dniem 16 października 2019 r. W tym samym dniu rozporządzenie ma wejść w życie.