25 października br. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.

Podstawą prawną opublikowania wspomnianego projektu był art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych [Dz. U. 2009 poz. 2386 z późn. zmianami]. Zaznaczyć trzeba, że wspomniana ustawa została znowelizowana w wyniku podpisania przez Prezydenta w październiku tego roku Ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ostatni z wymienionych aktów prawnych w art. 9 wprowadził zmianę do Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Art. 9 stanowi, że w sytuacji realizacji zajęcia wierzytelności z rachunku dłużnika, który będzie członkiem SKOKu, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-rozliczeniowa będzie mogła korzystać z systemu teleinformatycznego. System ten, umożliwiający zajmowanie wierzytelności z rachunku bankowego, stypizowany został w art. 112c Ustawy Prawo Bankowe.

Artykuł ten stanowi, że:

  1. Banki prowadzą system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego.
  2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzony przez izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 67, lub instytucję, o której mowa w art. 105 ust. 4.

           Jak już wspomniano, system ten może być prowadzony nie tylko przez izbę rozliczeniową, ale również przez podmiot utworzony przez banki wraz z bankowymi izbami gospodarczymi.

            Podstawowym powodem przygotowania projektu Rozporządzenia w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w systemie teleinformatycznym, obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, jest zamiar osiągnięcia wzrostu efektywności zajęcia wierzytelności z rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej. Wnioskodawca kierował się również koniecznością usprawnienia wymiany danych, które dotyczą zajęcia wspomnianej wierzytelności.
W projekcie określono zasady posługiwania się podpisem elektronicznym w związku z potrzebą autoryzacji treści przesyłanych w systemie teleinformatycznym. Ponadto, w § 1 projektu rozporządzenia wskazano, że w treści aktu prawnego określono również szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym. Jest interesującym, że w projekcie przewiduje się zawarcie w § 2 projektu mini słowniczka pojęć stosowanych w dokumencie, co znacznie ułatwia posługiwanie się nim oraz pozwala ustalić konkretne znacznie pojęć wg. ustawodawcy. Autoryzacja pism w systemie teleinformatycznym odbywać się ma w drodze złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ewentualnie podpisu elektronicznego, podpisu osobistego, zaawansowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej.

            W dokumencie Ocena Skutków Regulacji wskazano, że: Uczestnikami systemu teleinformatycznego będą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, administracyjne organy egzekucyjne oraz sądowe organy egzekucyjne. W celu ochrony poufności informacji przekazywanych w ramach systemu teleinformatycznego pomiędzy jego uczestnikami, określony został wymóg szyfrowania transmisji danych za pomocą protokołu TLS.

            Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 11 czerwca 2020 r.