Zakłada ona m.in., że koszty selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu będą w znacznie mniejszym stopniu obciążać mieszkańców, a za zagwarantowanie procesu recyklingu odpowiedzialne będą organizacje odzysku opakowań.

Podstawy prawne.

W lipcu 2018 r. .opublikowany został znowelizowany pakiet dyrektyw odpadowych UE, ustanawiający wyższe cele recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych oraz nakładający na producentów wyrobów w opakowaniach obowiązek stosowania się do ujednoliconej zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Producenci ci zobowiązani będą m.in. do pokrycia kosztu netto ( po odjęciu przychodów ze sprzedaży surowców) selektywnej zbiórki i przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu.

Krajowe przepisy regulujące wdrożenie zasady Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta mają zostać uchwalone do lipca 2020 r., a konkretne mechanizmy wynikające z tej zasady muszą zostać uruchomione najpóźniej od 2023 r.

            Wdrożenie powyższych wymagań UE będzie się wiązać z fundamentalnymi zmianami w polskim systemie gospodarki odpadami. W Polsce obowiązki w zakresie zbierania i gospodarowania odpadami od mieszkańców spoczywają na gminach, a wydatki na ten cel pokrywane są obecnie z opłat pobieranych od mieszkańców. Wdrożenie nowego prawa UE spowoduje jednak, że za selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych i przygotowanie tych odpadów do recyklingu nie będą już płacili wyłącznie mieszkańcy. Ta część wydatków samorządów gminnych na gospodarkę odpadami powinna być pokrywana przez działające w imieniu producentów organizacje odzysku opakowań.

            Wdrożenie tych zmian w polskich warunkach wymaga wielu działań i przygotowań. Dlatego trzy wiodące organizacje gospodarcze zrzeszające producentów: Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Producentów w Opakowaniach EKO-PAK, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie” wypracowały wspólnie kompleksową koncepcję zmian obecnego systemu odpadami komunalnymi, w szczególności opakowaniowymi.

Źródło: Food.Lex, nr 3/2019