Wraz z końcem października br. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju opublikował projekt Rozporządzenia w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Podstawę prawną wejścia w życie proponowanego aktu prawnego stanowi art. 55 ust. 12 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zmianami). Wskazano tam m.in., że Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia sposób wyliczenia stawki procentowej opłat dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy.

            Zgodnie z intencją wnioskodawcy rozporządzenie ma określić sposób wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru, sposób i terminy wnoszenia opłat, szczegółowy zakres informacji , sposób ich przekazywania oraz terminy wraz z właściwymi wzorami formularzy. W końcu, w projekcie zawarto sposób i terminy rozliczania opłat wraz ze wzorem rocznego rozliczenia opłat. Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z treścią art. 55 ust. 10a i 10b Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Polska Agencja Nadzoru Audytowego, od dnia 1 stycznia 2020 r. , będzie zobowiązana do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji niezbędnych do wyliczenia stawki procentowej obowiązującej,  w danym roku kalendarzowym i służącej wyliczeniu przychodów Agencji z opłat z tytułu nadzoru, ujmowanych w planie finansowym Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na konkretny rok kalendarzowy.

            Również firmy audytorskie będą zobowiązane do przekazywania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego informacji o przychodach uzyskiwanych z tytułu usług atestacyjnych oraz świadczonych usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu, prognozowanych do osiągnięcia w danym oraz następnym roku kalendarzowym.

            Jednocześnie przypomnieć trzeba, że we wrześniu br. wszedł w życie art. 12 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z ustawą nowelizującą utworzono nowy organ nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, noszący nazwę Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Obecnie trwa faza przygotowawczo-organizacyjna działalności nowego organu. Zgodnie z ustawą realizacja zadań merytorycznych, przez Agencję rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2020 r. Nowy organ przejmie wykonywanie zadań, które dotychczas wykonywała Komisja Nadzoru Audytowego.

            W omawianym projekcie rozporządzenia proponuje się szczegółowe uregulowanie sposobu określania wysokości opłaty ponoszonej przez firmy audytorskie. Zawarto również wyliczenie informacji, które Polska Agencja Nadzoru Audytowego będzie przekazywać ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, w celu określenia wysokości stawki. Zgodnie z propozycją wnioskodawcy, do tych informacji zaliczyć należy m.in:

- przychody firm audytorskich prognozowanych do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, na który jest wyliczana stawka;

- prognozowane koszty nadzoru sprawowanego przez Agencję w danym roku kalendarzowym, na który wyliczana jest stawka;

- przychody Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego inne niż opłaty;

- wysokości nadwyżki lub niedoboru opłat należnych za rok kalendarzowy o dwa lata poprzedzający rok kalendarzowy, na który jest wyliczana stawka wraz z danymi niezbędnymi do ich wyliczenia.

            Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia, planuje się, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Co do zasady, rozporządzenie stosować się będzie po raz pierwszy do opłat z tytułu nadzoru za rok 2020.