Jedną z pierwszych ustaw uchwalonych przez Sejm RP IX kadencji jest Ustawa o zmianie ustawy, o podatku akcyzowym.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy, o podatku akcyzowym dotyczący indeksacji stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. m.in.: alkoholu etylowego, piwa, wina, wyrobów winiarskich, wyrobów tytoniowych czy też suszu tytoniowego, skierowany został do Marszałka Sejmu w dniu 14 listopada br. Wspomniany projekt ustawy uchwalono na posiedzeniu nr 1 w dniu 21 listopada 2019 r. W dniu 22 listopada b.r ustawa została skierowana do Marszałka Senatu i obecnie prace nad tym aktem prawnym prowadzone są przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

            Zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie zmian do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.). Przypomnieć należy, że przytoczona ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy, zgodnie z art. 1 ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, projekt przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Poprzednia korekta wysokości stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce na początku stycznia 2014 r. i wówczas określona została odpowiednio na 15% i 5%. Proponowana przez Radę Ministrów zmiana ma docelowo podnieść stawki akcyzy o 10%. Projektowane zmiany są istotne dla sektora polskiego rolnictwa, stąd też z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na wymienione powyżej używki wyłączono niektóre alkohole (takie jak cydr i perry) o mocy, która nie przekracza 5%, co podyktowane jest celem rozwoju tego rynku w Polsce. Odstąpienie od całościowej indeksacji akcyzy ma również zapewnić rozwój produkcji sadowniczej, będącej jednym z kluczowych elementów polskiego rolnictwa. Co ciekawe, wyłączenie objęło również akcyzę na papierosy elektroniczne. Do końca czerwca 2020 r. na te produkty obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te zostaną opodatkowane stawką akcyzy dopiero od 1 lipca 2020 r.

            Jak wskazano w dokumencie Ocena Skutków Realizacji, najistotniejszym skutkiem przyjęcia ustawy nowelizującej, będzie istotne zwiększenie wysokości wpływów do budżetu zarówno z tytułu podatku akcyzowego jak i z podatku od towarów i usług. ,,Oczekiwany skutek budżetowy (łącznie 1 698,7mln zł) obejmuje w 2020 r. ok. 552,9 mln zł w przypadku napojów alkoholowych, z wyłączeniem cydru i perry, oraz ok. 1145,9 mln zł w przypadku wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich”.

            Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.